02/24 Šalčininkų raj. vietos plėtros strategija

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra” Nr. LEADER19.2-6 (toliau – VPS priemonė).

Priemonės pagrindiniai tikslai:

  • Skatinti krašto verslo inovacijas, kuriant naujus ne žemės ūkio verslus ir didinti esamų verslų ekonominį gyvybingumą.
  • Gerinti gyvenimo kokybę kaime ir didinti socialinę įtrauktį, kuriant naujas darbo vietas bei užtikrinti papildomus pajamų šaltinius.

Priemone siekiama ne žemės ūkio veiklų radimąsi kaimo vietovėse, didinant kaimo gyventojų ekonominės veiklos įvairovę, užtikrinant alternatyvius pajamų šaltinius.

Remiant verslo pradžią taip pat siekiama didinti jaunų žmonių galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir tokiu būdu motyvuoti juos kurtis kaime.

VPS priemonė taip pat skirta smulkių kaimo verslo subjektų ekonominio aktyvumo ir konkurencingumo didinimui, siekiant skatinti inovacijų diegimą, mažinti atotrūkį tarp miesto ir kaimo, kurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas kaimuose.

Remiama veikla:

  • parama teikiama fizinių asmenų ir privačių juridinių asmenų ne žemės ūkio ekonominės veiklos pradžiai ir plėtrai kaimo vietovėse;
  • pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai ekonominei ne žemės ūkio veiklai, apimančiai produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Parama neteikiama žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės sektorių veikloms. Taip pat parama neteikiama saulės, vėjo ir vandens energijos gamybai.

Galimi pareiškėjai:

  • fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
  • naujai susikūrę privatūs juridiniai asmenys (įsteigti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), įregistruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje bei atitinkantys labai mažai, mažai įmonei keliamus reikalavimus. (taikoma ekonominės veiklos pradžiai);
  • ne trumpiau, negu 1 metus ekonominę veiklą vykdantys fiziniai asmenys ir  privatūs juridiniais asmenys, atitinkantys labai mažai ir mažai įmonei keliamus reikalavimus, registruoti (gyvenamąją vietą deklaravę) Šalčininkų rajone ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje.(taikoma ekonominės veiklos plėtrai).

Kvietimui teikti VPS priemonės vietos projektų paraiškas skiriama 282000,00 Eur.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti 47000,00 Eur.

Daugiau informacijos: mmini.me/ŠalčininkųPlėtra