04/15 ERASMUS+ 2021 KVIETIMAI PROFESINĖMS MOKYKLOMS

KVIETIMAS: PROFESINIO MOKYMO MOKINIŲ MOBILUMO PROJEKTAI

Remiamos veiklos:

 • Profesinio mokymo institucijų mokinių, pameistrių, profesinių mokyklų absolventų
  darbinė praktika užsienio įmonėse ar profesinio mokymo institucijose;
 • Atrinktiems mokiniams, pameistriams, profesinių mokyklų absolventams organizuojamas
  kalbinis ir kultūrinis parengimas;

KVIETIMAS: PROFESINIO MOKYMO DARBUOTOJŲ MOBILUMO PROJEKTAI


Remiamos veiklos:

 • dėstymo vizitas užsienio profesinio mokymo institucijoje mokykloje;
 • darbo stebėjimas (asistavimas) įmonėse ar mokymo institucijose;
 • darbo praktika įmonėse ar mokymo institucijose.

KVIETIMAS: PROFESINIO MOKYMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS

Veiklos pobūdis:
Strateginių partnerysčių projektais siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą.


Strateginių partnerysčių projektai skirti stiprinti institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje, ir vietos bei regiono lygmens verslo įmonių tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti profesinio mokymo kokybę ir naujoves.

Projekto tipai:

 • Inovacijas remiančios strateginės partnerystės: projektai turėtų sukurti novatoriškus
  produktus arba intensyviai platinti ir taikyti jau egzistuojančius ir naujai sukurtus
  produktus ar novatoriškas idėjas. Pareiškėjams suteikiama galimybė teikti paraiškas
  intelektiniams produktams ir sklaidos renginiams finansuoti, siekiant realizuoti šio
  veiksmo inovacijų skleidimo lūkesčius.
 • Gerosios patirties mainus remiančios strateginės partnerystės: pagrindinis šių
  projektų tikslas – suteikti organizacijoms galimybę plėtoti metodus bei jais dalintis.
  Finansuojami projektai gali sukurti apčiuopiamus produktus, todėl turi juos atitinkamai
  skleisti pagal savo projekto tikslus ir mastą. Šie rezultatai ir veiklos finansuojami
  remiantis standartiniu projekto valdymo ir įgyvendinimo biudžetu.

Veikla gali būti:

 • veikla, kuria stiprinamas organizacijų bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas;
 • novatoriškos praktikos švietimo, mokymo ir jaunimo srityje kūrimas, bandymas ir (arba)
  įgyvendinimas;
 • veikla, kuria sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti ir patvirtinti formaliojo švietimo,
  neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi būdais įgytas žinias, įgūdžius ir
  kompetencijas;
 • regioninių institucijų bendradarbiavimo veikla siekiant skatinti švietimo, mokymo ir
  jaunimo sistemų plėtrą ir jų integraciją į vietos ir regionų vystymosi veiksmus;
 • veikla, kuria negalią (specialiųjų poreikių) turintiems besimokantiems asmenims
  padedama įgyti atitinkamos pakopos išsilavinimą ir sudaromos palankesnės sąlygos
  pereiti į darbo rinką;
 • veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymo specialistus geriau parengti spręsti lygybės,
  įvairovės ir įtrauktiems problemas mokymosi aplinkoje ir juos įtraukti į tų problemų
  sprendimą;
 • tarptautinės iniciatyvos, kuriomis ugdoma verslumo mąstysena ir įgūdžiai, skatinant
  aktyvų pilietiškumą ir verslumą (įskaitant socialinį verslumą), ir kurias bendrai
  įgyvendina dvi ar daugiau jaunimo grupių iš skirtingų šalių
  Šiam kvietimui papildomai keliamas reikalavimas – turi būti ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3
  skirtingų Programos šalių. Paraišką gali teikti bet kokia dalyvaujančioji institucija, įsisteigusi
  kurioje nors Programos šalyje.

Galimi pareiškėjai – profesinio mokymo įstaigos
Paraiškų pateikimo terminas gegužės 11 d.
Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 18 mėn.

Projekto finansavimas: nustatyti fiksuoti atskirų išlaidų dydžiai

Daugiau informacijos galite rasti: https://erasmus-plius.lt/programa/


Susisiekite:
+370 652 65 807 arba info@stscapital.lt
+370 610 28 597 arba m.izokaitis@stscapital.lt