05/03 ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS

Programos kvietimu „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ siekiama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę.

Pagal Kvietimą finansavimas teikiamas šioms veikloms:

– Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas;

– Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, paslaugų teikimas.

Projektams taikomi šie specialieji kriterijai (visi žemiau išvardinti kriterijai yra privalomi visiems projektams):

1. Įstaiga, teiksianti šeimų lankymo paslaugas, privalo turėti galiojančią licenciją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos paslaugoms teikti;

2. Šeimų lankymo paslaugos paslaugų gavėjams teikiamos nemokamai;

3. Šeimų lankymo paslaugos šeimai teikiamos nuolat ir nepertraukiamai, t. y. įstaiga, teiksianti šeimų lankymo paslaugas, turi tai pačiai šeimai teikti paslaugas iki vaikui sukaks 2 metai, išskyrus, kai tai neįmanoma dėl objektyvių nuo įstaigos nepriklausiančių priežasčių (pvz., šeima atsisako šeimų lankymo paslaugų, pakeičia gyvenamąją vietą ir pan.);

4. Kandidatai į šeimų lankymo specialistus, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, privalo atitikti žemiau išvardintus reikalavimus (siūlomų kandidatų sąrašas turi apimti specialistų, kurie teiks paslaugas, skaičių ir ne mažiau kaip vieną papildomą kandidatą):

· turėti ne žemesnį, nei sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį (arba jam prilygstantį) ir profesinę bendrosios praktikos slaugytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo arba akušerio kvalifikaciją;

· turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo arba akušerio licenciją;

· turėti didesnę nei 3 metų profesinio darbo patirtį;

· turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

5. 1 (vienas) šeimų lankymo specialistas šeimų lankymo paslaugas teikia ne mažiau kaip 25 šeimoms.

Galimi pareiškėjai:

– Valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga

– sveikatos priežiūros licencijas turinčios:

a) valstybės ir savivaldybių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos;

b) valstybės ir savivaldybių įmonės;

c) kitos įmonės bei įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka sudariusios sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis arba kitais Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.

Galimi partneriai:

– Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių (Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos) viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos);

– Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos;

– Valstybių donorių nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos.

Jei projektas įgyvendinamas be partnerio (-ių), pareiškėjas privalo būti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga, turinti galiojančią licenciją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos paslaugoms teikti.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 185 000 Eur.

Paraiškos teikimo terminas: iki 2021 m. birželio 28 d.

Daugiau informacijos rasite čia: https://www.cpva.lt/kvietimai/62/k55

Susisiekite:

+370 652 65 807 arba info@stscapital.lt

+370 610 28 597 arba m.izokaitis@stscapital.lt