04/16 ERASMUS+ 2021 KVIETIMAI DARBUI SU JAUNIMU

Kvietimai skirti darbo su jaunimu gerinimui:

 1. Mobilumo projektai:
 • jaunimo mainai;
 • mobilumo projektai darbo su jaunimu specialistams;
 • jaunimo dalyvavimo visuomeniniame gyvenime rėmimas
 1. Bendradarbiavimo partnerysčių projektai:
 • bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje
 • nedidelio masto partnerystės jaunimo srityje UAB „STS Capital“ ekspertų komanda, turinti daugiametę verslo konsultavimo, dokumentų rengimo ir paraiškų rašymo patirtį, gali padėti Jūsų įmonei užpildyti paraišką bei kitus reikiamus dokumentus finansavimo pagal Erasmus+ programą gavimui.

KVIETIMAS: JAUNIMO MAINAI

Remiama veikla:

 • Skirtingų šalių jaunimo (13-30 m.) susitikimai skirti įgyvendinti neformaliojo mokymosi veiklas (įvairūs praktiniai seminarai, pratybos, diskusijos, vaidmenų žaidimai, modeliavimas, ir t. t.) dominančiomis temomis, siekiant Europos jaunimo tikslų įgyvendinimo.
 • Įgyvendinant projektą turi būti siekiama šių rezultatų:
 1. Skatinti kultūrų dialogą ir mokymąsi Europoje;
 2. Ugdyti jaunimo įgūdžius ir požiūrį;
 3. Stiprinti Europos vertybes ir mažinti išankstinius nusistatymus bei stereotipus;
 4. Didinti informuotumą apie socialiai aktualias temas ir taip skatinti visuomenės įsitraukimą į viešą gyvenimą ir aktyvų dalyvavimą jame.

Galimi pareiškėjai – visos ne pelno siekiančios organizacijos, asociacijos, NVO, Europos jaunimo NVO, viešosios įstaigos veikiančios vietos, regiono ar nacionaliniu lygiu, socialinės įmonės, dirbančios su jaunimu.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 3-24 mėn.
Projekto finansavimas: nustatyti fiksuoti atskirų išlaidų dydžiai.
Paraiškos pateikimo terminas – gegužės 11 d.

KVIETIMAS: MOBILUMO PROJEKTAI DARBO SU JAUNIMU SPECIALISTAMS

Remiamos veiklos:

 • pažintiniai vizitai, darbo šešėliavimas (stebėjimas), dirbančių su jaunimu mainai užsienio
  organizacijose, kurioje vyksta darbas su jaunimu;
 • dirbančių su jaunimu kontaktų užmezgimo, tinklų, bendruomenės kūrimo renginiai;
 • mokymo kursai, padedantys ugdyti konkrečiais kompetencijas;
 • seminarai ir praktiniai užsiėmimai, skatinantys žinių ir gerųjų patirčių mainus.

Įgyvendinant projektą turi būti siekiama šių rezultatų:

 1. Suteikti su jaunimu dirbantiems asmenims galimybę pasinaudoti neformaliojo ir
  formaliojo mokymosi galimybėmis tobulinant profesines kompetencijas;
 2. Sukurti su jaunimu dirbančių asmenų bendruomenę, kuri galėtų padėti gerinti ES
  jaunimui skirtų projektų įgyvendinimą ir užtikrintų vykdomų veiklų kokybę;
 3. Plėtoti vietos darbo su jaunimu praktikos galimybes ir prisidėti prie dalyvių kokybiško
  darbo su jaunimu gebėjimų stiprinimo ir jų organizavimo, siekiant daryti teigiamą
  poveikį dalyvių nuolatiniam darbui su jaunimu.

Galimi pareiškėjai – visos ne pelno siekiančios organizacijos, asociacijos, NVO, Europos jaunimo NVO, viešosios įstaigos veikiančios vietos, regiono ar nacionaliniu lygiu, socialinės įmonės, dirbančios su jaunimu.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 3-24 mėn.
Projekto finansavimas: nustatyti fiksuoti atskirų išlaidų dydžiai
Paraiškos pateikimo terminas – gegužės 11 d.

KVIETIMAS: JAUNIMO DALYVAVIMO VISUOMENINIAME GYVENIME RĖMIMAS

Remiamos veiklos:

 • Jaunimo neformaliojo mokymosi veiklos, siekiant stiprinti asmeninius, socialinius pilietiškumo ar skaitmeninius gebėjimus. Veiklų pobūdis įvairus: mokymai, susitikimai, seminarai, debatai, vaidmenų žaidimai, naudojimas skaitmeniniais įrankiais, pvz., e-demokratijos įrankiai ir kt.

Įgyvendinant projektą turi būti siekiama šių tikslų:

 1. suteikti jauniems žmonėms galimybių įsitraukti į pilietinę visuomenę ir/ar mokytis, kaip
  tą daryti (kalbant tiek apie įsitraukimą kasdienėse situacijose, tiek apie reikšmingą
  pilietinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį ir politinį jaunų žmonių dalyvavimą);
 2. didinti jaunimo supratimą apie bendras Europos vertybes ir pamatines teises;
 3. ugdyti jaunų žmonių skaitmenines kompetencijas ir medijų raštingumą (ypač kritinį
  mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją), siekiant padidinti jaunų žmonių atsparumą
  dezinformacijai, netikroms naujienoms, propagandai;
 4. suburti jaunimą ir sprendimus vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu priimančius
  asmenis – bei skatinti dialogą tarp jų.

Galimi pareiškėjai – visos ne pelno siekiančios organizacijos, asociacijos, NVO, Europos jaunimo NVO, viešosios įstaigos veikiančios vietos, regiono ar nacionaliniu lygiu, socialinės įmonės, dirbančios su jaunimu.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 3- 24 mėn.
Projekto finansavimas: iki 60 000 Eur.
Paraiškos pateikimo terminas – gegužės 11 d.

KVIETIMAS: BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSTĖS JAUNIMO SRITYJE

Bendradarbiavimo partnerystėse galimos veiklos:
 partnerių susitikimai;
 gerosios praktikos mainų ir darbo sesijos skirtos sukurti produktą (inovatyvų rezultatą);
 darbuotojų ir tikslinių grupių mobilumas (su sąlyga, kad tai prisideda prie projekto tikslų
pasiekimo);
 įvairios mokymo ir mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų pasiekimo;
 įvairios projekto ir/ar projektų sukurtų rezultatų viešinimo veiklos.

Atkreiptinas dėmesys, kad:

 • Bendradarbiavimo partnerystės projektas turi būti tarptautinis – jį įgyvendinti turi ne mažiau kaip trys organizacijos iš trijų skirtingų programos šalių (partnerių skaičius projekte neribojamas, tačiau biudžetas skiriamas daugiausiai dešimčiai partnerių).
 • Projekto veiklos turi būti vykdomos projektą įgyvendinančių organizacijų šalyse (pagrindus pridėtinę vertę taip pat gali būti vykdomos šalyje, kurioje yra Europos Sąjungos institucijos buveinė (Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre, Hagoje)).
 • Projekto trukmė – 12-36 mėn.
  Paraiškos pateikimo terminas – gegužės 20 d.

KVIETIMAS: NEDIDELIO MASTO PARTNERYSTĖS JAUNIMO SRITYJE

Nedidelio masto partnerystėse galimos veiklos:
 partnerių susitikimai;
 gerosios praktikos mainų ir darbo sesijos skirtos sukurti produktą (inovatyvų rezultatą);
 darbuotojų ir tikslinių grupių mobilumas (su sąlyga, kad tai prisideda prie projekto tikslų pasiekimo);
 įvairios mokymo ir mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų pasiekimo;
 įvairios projekto ir/ar projektu sukurtų rezultatų viešinimo veiklos.

Atkreiptinas dėmesys, kad:
 Projektu sukurti produktai turi būti naudingi ir pritaikomi ne tik bendradarbiaujančių organizacijų, bet ir platesniu mastu. 
 Nedidelio masto partnerystės projektas turi būti tarptautinis – jį įgyvendinti turi ne mažiau kaip dvi organizacijos iš skirtingų programos šalių.
 Projekto veiklos turi būti vykdomos projektą įgyvendinančių organizacijų šalyse (pagrindus pridėtinę vertę taip pat gali būti vykdomos šalyje, kurioje yra Europos Sąjungos institucijos buveinė (Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre, Hagoje)).

Veiklos trukmė – 6-24 mėn.
Paraiškos pateikimo terminas – gegužės 20 d.


Susisiekite:
+370 652 65 807 arba info@stscapital.lt
+370 610 28 597 arba m.izokaitis@stscapital.lt