EUCF kvietimas 2023

EUCF kvietimas

Trumpai apie kvietimą

European city facility (EUCF) siekiama padėti savivaldybėms ir vietos valdžios institucijoms rengti investicijų koncepcijas, susijusias su jų klimato ir energetikos veiksmų planuose nustatytų veiksmų įgyvendinimu. Galutinis EUCF tikslas yra sukurti didelį tvarios energijos investicinių projektų paketą visose Europos savivaldybėse.

EUCF programa finansuoja Investicijų koncepcijos kūrimą, kiekvienam paramos gavėjui skirdama fiksuotą 60 000 Eur dotaciją.

Tinkami pareiškėjai

EUCF yra atvira visoms 27 ES valstybių narių, Islandijos ir Ukrainos savivaldybėms ir (arba) vietos valdžios institucijoms, jų grupėms ir vietiniams viešiesiems subjektams, jungiantiems savivaldybes ir (arba) vietos valdžios institucijas. Pareiškėjai privalo turėti klimato ir (arba) energijos planą. Tai apima tvarios energijos ir klimato veiksmų planus, parengtus pagal Merų pakto iniciatyvą, arba kitus klimato ir (arba) energetikos planus su švelninimo tikslais. Be to pareiškėjai turi įrodyti politinį įsipareigojimą plėtoti Investicijų koncepciją. Pareiškėjas turi įsipareigoti vykdyti dvejų metų EUCF stebėsenos laikotarpį.

Finansuojamos veiklos

EUCF finansuoja tokias veiklas, kaip (techninės) galimybių studijos, rinkos analizės, suinteresuotųjų šalių analizės, teisinės, ekonominės ir finansinės analizės, rizikos analizės ir kt., kurių reikia investavimo koncepcijai parengti. Šią veiklą gali atlikti įmonės darbuotojai arba išorės ekspertai, pagal subrangos sutartis. Dotacija negali tiesiogiai finansuoti faktinių investicijų, tačiau ji padengia išteklių sutelkimo ir paslaugų, skirtų investavimo koncepcijai sukurti, sąnaudas.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Paraiškos vertinamos pagal 4 vertinimo kriterijus: 1)    Siūlomos investicinės koncepcijos užmojis; 2)    Investavimo koncepcijos kūrimo valdymo struktūra; 3)    Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategija; 4)    Suderinamumas ir patikimumas. Išsamią informaciją apie vertinimo procesą galite rasti – Gairėse pareiškėjams. 

Bendrų programų privalumai

Vadovaujantis EUCF tikslais, vietos valdžios institucijos/savivaldybės raginamos suvienyti jėgas ir išteklius bei teikti bendras paraiškas, kad būtų padidintas paraiškos ambicingumas ir sėkmės tikimybė. Vietos viešieji subjektai, jungiantys savivaldybes/vietos valdžios institucijas, taip pat atitinka reikalavimus.

Biudžetas

Pagal šį 5-ąjį kvietimą bus remiama 70 investicinių koncepcijų, kurių bendras biudžetas yra 4,2 mln. EUR. Lietuva priklauso CEE regionui ir šiam regionui numatyta skirti – 1,68 mln. Eurų. Planuojama patvirtinti 28 koncepcijas.

Paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškos pateikimo terminas yra 2023 m. birželio 30 d., 17:00 (Briuselio laiku).

Praiškų vertinimo procesas

EUCF paraiškas vertina speciali vertinimo grupė, pasibaigus kiekvienam kvietimui teikti paraiškas. Kiekvieną paraišką atskirai vertina ne mažiau kaip du vertintojai. Dokumentų patikros metu vertintojai patikrina, ar pateikti visi patvirtinamieji dokumentai ir ar yra reikiamo turinio. Jei dokumentai nėra užpildyti, paraiška atmetama, o pareiškėjas el. paštu gauna pranešimą iš EUCF svetainės naudotojų zonos. Paraiškos vertinamos pagal keturis vertinimo kriterijus: 1) Siūlomo investicinio projekto užmojis; 2) valdymo struktūra; 3) Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategija; 4) nuoseklumas ir patikimumas. Vertinimo proceso pabaigoje kiekvienas pareiškėjas yra informuojamas apie galutinį rezultatą su atitinkamu atsiliepimu, pateikiant atsiliepimų ataskaitą. EUCF paramai gauti atrenkamos geriausiai įvertintos paraiškos. Nesėkmingos paraiškos gali kreiptis pagalbos į EUCF pagalbos tarnybą ir vėl dalyvauti kitame kvietime teikti paraiškas.

Norite rengti paraišką? Galime Jums padėti

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
8-652-65807

Daugiau apie mūsų paslaugas galite rasti čia

Nerandate kvietimo, tinkamo Jums?

Susipažinkite su visais aktyviais kvietimais – Finansavimo galimybės.