Šioje lentelėje pateikiame šiuo metu aktualias finansavimo galimybes verslui ir viešajam sektoriui. Lentelės gale taip pat galite rasti ir planuojamas finansuoti priemones bei projektus.

Nerandate Jusų veiklai skirto finansavimo? Susisiekite su mumis

Plačiau su kvietimų aprašymais galite susipažinti skiltyje – kvietimai.

Norite susipažinti su planuojamais kvietimais. Informaciją galite rasti čia

Priemonės pavadinimasStatusasFinansavimo sumaAgentūra/įstaigaPabaigos terminasTrumpas aprašymas
Kvietimas teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems valstybės biudžeto lėšomisAktyvus200000Nacionalinė sporto agentūra2/21/2024Nacionalinis fizinio aktyvumo projektas pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymą turi būti vykdomas ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 šalies savivaldybes.
Nacionalinis fizinio aktyvumo projektas pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymą turi būti vykdomas ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 šalies savivaldybes.
Domina - noriu daugiau informacijos
EUCF (European city facility) kvietimasAktyvus€60,000EUCF2024/03/15EUCF kvietimas yra visoms 27 ES valstybių narių, Islandijos ir Ukrainos savivaldybėms ir (arba) vietos valdžios institucijoms, jų grupėms ir vietiniams viešiesiems subjektams, jungiantiems savivaldybes ir (arba) vietos valdžios institucijas. Pareiškėjai privalo turėti klimato ir (arba) energijos planą. Tai apima SECAP (tvarios energijos ir klimato veiksmų planus), parengtus pagal Merų pakto iniciatyvą, arba kitus klimato ir (arba) energetikos planus su švelninimo tikslais.

Finansavimo intensyvumas - 100 proc.

Finansavimo suma - 60000 Eur
Domina - noriu daugiau informacijos
Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“Aktyvus€109,000Elektrėnų VVG2024/02/20Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai pradėti.
Parama naujų verslų pradžiai skatinama ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Šia parama sudaromos sąlygos naujų darbo vietų kūrimui.
Ekonominė veikla kaimo vietovėse yra labai svarbi kaimo vietovių plėtrai, konkurencingumui ir užimtumui užtikrinti. Ši veiklos sritis nukreipta į ekonominę veiklą kaime, skatinančią veiklos įvairinimą, prisidedančią prie demografinės padėties kaime stabilizavimo, skurdo mažinimo. Vertinant projektus prioritetas bus teikiamas projektams, kurie prisideda prie vietovės turizmo plėtros, sukurs daugiau darbo vietų.
Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat verslo plane (FSA 2 priedas) pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės veiklos srities tikslus, remiamas veiklas.

Galimi pareiškėjai:
Fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG teritorijoje.
2. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.
3. Veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti: 50000 Eur

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc., jei pareiškėjas atitinka labai maţai įmonei taikomus reikalavimus, iki 50 proc. kai pareiškėjas atitinka maţai įmonei taikomus reikalavimus.
Domina - noriu daugiau informacijos
Kvietimas teikti paraiškas priemonei „Perėjimas prie tvaresnės ir atsparesnės ekosistemos - turizmo MVĮ įgalinimas“ (SMP-COSME-2023-TOURSME-01)Aktyvus€8,500,000EU2024/02/21Kvietimo tikslas - didinti turizmo ekosistemos konkurencingumą, stiprinant MVĮ gebėjimus

Priemone bus prisidedama prie Europos turizmo ekosistemos perėjimo prie tvarumo ir atsparumo, teikiant:
- tiesioginę paramą novatoriškiems projektams;
- skatinant mokymus;
- renkant geriausios praktikos pavyzdžius.

Projekto biudžetas nuo 1 700 000 EUR iki 2 125 000 EUR vienam projektui. Bus finansuojamos max 4 paraiškos

Parama teikiama MVĮ, startuoliams, kurie nori plėtoti naujas verslo koncepcijas, naujus produktus arba įgyvendinti pasiteisinusius veiksmingus projektus.

Tinkami pareiškėjai (konsorciumas) turi:
- būti juridiniais asmenimis (viešosiomis arba privačiomis įstaigomis);
- būti įsisteigę vienoje iš ES valstybių arba ES nepriklausančiose šalyse (nurodytose kvietimo dokumentuose).
Domina - noriu daugiau informacijos
Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą (Privatus sektorius)Aktyvus€588,900CPVA2024/03/31Finansuojamos veiklos
Aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas (projekto metu vykdant nuo 6 iki 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą).

Galimi pareiškėjai
Ne pramonės srityje veikiantys SVV subjektai, atitinkantys Aprašo 9 punkte nurodytus specialiuosius atrankos kriterijus. Vienas pareiškėjas pagal kvietimą, paskelbtą remiantis Aprašo nuostatomis, gali pateikti ne daugiau kaip vieną PĮP.

Finansavimas
Finansavimo intensyvumas - 80 proc.

Finansuojama suma
Didžiausia skiriama suma - 50000 Eur
Domina - noriu daugiau informacijos
Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (privatus sektorius)Aktyvus€40,000,000Inovacijų agentūra2024/04/16Finansuojamos projektų veiklos

05-001-01-04-02-03-01
Didinti EVE pramonės įmonėse (visa Lietuva)
05-001-01-04-02-03-02
Didinti EVE pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Galimi pareiškėjai
MVĮ ir didelės pramonės įmonės

Finansuojamoji dalis
Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Visa Lietuva):
Iki 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms
Iki 40 proc. vidutinėms įmonėms
Iki 30 proc. didelėms įmonėms

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas):
Iki 65 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms
Iki 55 proc. vidutinėms įmonėms
Iki 45 proc. didelėms įmonėms
Domina - noriu daugiau informacijos
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, pagalba ir žalos mažinimas (Viešasis sektorius)Aktyvus€1,691,000CPVA2024/03/01Remiamos veiklos:
1) Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, pagalba ir žalos mažinimas Sostinės regione;
2) Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, pagalba ir žalos mažinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Galimi pareiškėjai:
1) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD)

Partneriai:
Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai (VSB)

Finansuojamoji dalis - 100 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą (Privatus sektorius)Aktyvus€6,000,000CPVA2024/02/29Remiamos veiklos:
1) Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Sostinės regionas);
2) Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Galimi pareiškėjai:
1) Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti - 70000 eurų

Finansuojamoji dalis - 50 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Finansinė priemonė "Perspektyva" (Privatus sektorius)Aktyvus€38,000,000Invega2024/04/30Paskola gali būti teikiama, kai finansuojamos projekto veiklos apima:

pramoninius tyrimus ir (ar) bandomąsias taikomąsias veiklas, o verslo subjektas yra MVĮ arba didelė įmonė. Šiuo atveju verslo subjektui valstybės pagalba suteikiama pagal Bendrosios išimties reglamento nuostatas. Projektas, kuriam prašoma suteikti finansavimą vadovaujantis Bendrosios išimties reglamento nuostatomis, iki paraiškos pateikimo dienos turi būti nepradėtas įgyvendinti;
arba
pramoninius tyrimus ir (ar) bandomąsias taikomąsias ir inovacines veiklas (pramoninių tyrimų arba bandomoji taikomoji veikla projekte yra privaloma), o verslo subjektas yra MVĮ. Šiuo atveju verslo subjektui pagalba suteikiama pagal De minimis reglamento nuostatas.

Paskolos gavėjui tinkamai įgyvendinus projektą, iki 20 proc. likusios grąžinti paskolos sumos galės būti skirta kaip papildoma subsidija.

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 120 mėnesių terminui. Paskolos gavėjas turi teisę paskolą grąžinti anksčiau nei paskolos sutartyje nustatyta paskolos trukmė be jokių papildomų mokesčių.
Domina - noriu daugiau informacijos
Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse (Privatus sektorius)Aktyvus€10,000,000APVA2024/09/19Galimi pareiškėjai
Kvietimo „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse” pareiškėjas – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo – vidutinė arba didelė įmonė, kuri:

nevykdo veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą;
nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
nėra šilumos tiekimo įmonė.

Finansavimo intensyvumas
Finansavimas pagal priemonę teikiamas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972 (toliau – Reglamentas (ES) 1407/2013) (bendra vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį).
Domina - noriu daugiau informacijos
Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones (Privatus ir viešasis sektorius)2024 I ketv.TikslinamaCPVATikslinamaGalimi pareiškėjai
Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, su kuriais sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys vykdyti keleivių vežimo veiklą savivaldybių, kurios 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis nerengė ir neįgyvendino darnaus judumo mieste planų: Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės,
Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus ir Zarasų rajonų bei Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių ir Rietavo, teritorijose.

Finansuojamos projektų veiklos

Pagal Aprašą finansuojama veikla – miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones, t. y. M2 arba M3 kategorijos elektra varomų (be vidaus degimo variklio, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės) ir (arba) vandeniliu pildomų (varoma kuro elementu, kuriame iš vandenilio gauta cheminė energija paverčiama elektros energija, skirta transporto priemonei varyti) viešojo transporto priemonių (toliau – visai netaršios transporto priemonės) įsigijimas bei kartu su jomis įsigyjama elektros energijai į transporto priemones tiekti skirta infrastruktūra: įkrovimo stotelės, pantografai, induktyvieji įrenginiai ir (arba) vandenilio pildymo punktai (toliau – transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūra). Pagal Aprašą nefinansuojama transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros plėtra, jeigu įgyvendinant projektą neįsigyjamos visai netaršios transporto priemonės.
Domina - noriu daugiau informacijos
Kvietimas Poveiklės Nr. 8.2. Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams iki 2024 05 31 (viešasis ir privatus sektorius)Aktyvus€8,500,000CPVA2024/05/31Finansuojamos projektų veiklos

08-001-04-01-01-08-02 yra pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01, veiklos eilės Nr. 8 poveiklė Nr. 8.2 „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“.

Pagal Aprašą finansuojamų projektų veiklos – kultūros infrastruktūros objekto atnaujinimas esamos kultūros infrastruktūros pagrindu, siekiant gerinti kultūros infrastruktūrą taip, kad būtų sudarytos sąlygos plėsti teikiamas kultūros paslaugas bei įtraukti naujas kultūros paslaugas, didinti jų kokybę, įvairovę, pagal galimybes skatinti interaktyvumą bei prieinamumą, tenkinant šiuolaikinės visuomenės poreikius bei stiprinant socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įsitraukimą į dalyvavimą kultūroje, bei aktualizuojant ir įveiklinant kultūros infrastruktūros objektą (toliau – Objektas) ar jo dalį. Projekto metu turi būti padidintas Objekto ar jo dalies patrauklumas, ekonominis gyvybingumas ir konkurencingumas, prisidedama prie kultūros išteklių prieinamumo ir naudojimosi jais gerinimo, kultūros, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Galimi pareiškėjai

Pagal kvietimą „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams” galimi pareiškėjai: Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra Objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.

Galimi partneriai

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti

708 333.00 Eur
Domina - noriu daugiau informacijos
Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) (2023 m.) (Privatus sektorius)Aktyvus€50,000,000NMA2023/12/29Remiamos veiklos:
1) žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
2) žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Galimi pareiškėjai:
1) ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai;
2) juridiniai asmenys (savo vardu įregistravę valdą), užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai;
3) pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas.

Remiami žemės ūkio sektoriai:
Pagal intervencinę priemonę atskiriems žemės ūkio sektoriams numatyti atskiri biudžetai. Dotacijoms skirta 50 mln. Eur paramos lėšų, iš jų:
pieninės galvijininkystės sektoriui – 15 mln. Eur;
mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 7,5 mln. Eur;
kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams –7,5 mln. Eur;
sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams – 10 mln. Eur;
kitiems augalininkystės sektoriams – 10 mln. Eur.

Lengvatinėms paskoloms skirta 30 mln. Eur paramos lėšų.

Investicinės paramos dydis ir intensyvumas:
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
kai teikiama investicinė parama – iki 500 tūkst. Eur;
kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola – iki 700 tūkst. Eur, iš kurių didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 500 tūkst. Eur ir didžiausia leistina lengvatinės paskolos suma negali viršyti 200 tūkst. Eur;
2023–2027 metų strateginio plano laikotarpiu negali viršyti 1,2 mln. Eur, įskaitant gautą lengvatinę paskolą, kuri negali viršyti 200 tūkst. Eur.
Didžiausias paramos intensyvumas remiamuose žemės ūkio sektoriuose negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės, išskyrus atvejus, kai prašoma ar sutinkama dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės.

Pirmą kartą kreipiantis paramos pagal intervencinę jauniesiems ūkininkams (ir partneriui (-iams), kai paraiška teikiama su partneriu), kurie atitinka Administravimo taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų.
Domina - noriu daugiau informacijos
Netechnologinės inovacijos (Privatus sektorius)Aktyvus€5,000,000Inovacijų agentūra2024/02/29Remiamos veiklos:
1) netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą

Regionas: Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas

Galimi pareiškėjai:
1) Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 140 000 (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių) eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veikloms:
1) proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų;
2) originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų;
3) prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Finansuojamoji dalis - 70 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas (Viešasis sektorius)Aktyvus€36,377,947CPVA2024/04/30Veiklos:
1) Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas
2) Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Galimi pareiškėjai:
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė,
VšĮ Ukmergės ligoninė,
VšĮ Druskininkų ligoninė,
VšĮ Visagino ligoninė,
VšĮ Kėdainių ligoninė,
VšĮ Jonavos ligoninė,
VšĮ Jurbarko ligoninė,
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė,
VšĮ Rokiškio rajono ligoninė,
VšĮ Pasvalio ligoninė.

Finansavimo dalis - 100 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Invegos priemonė "Startuok" (Privatus sektorius)Aktyvus€35,290,000InvegaNėraPareiškėjai:
1) kurie veikia ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
arba
2) kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
arba
3) Kurie ne anksčiau kaip nuo 2022 m. vasario 24 d. yra įsteigti Lietuvoje, kurių dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas) ar savininkas yra leidimą gyventi Lietuvoje turintis Ukrainos pilietis ar Ukrainos juridinis asmuo ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus.

Investicijoms - Paskolos iki 3 000 000 Eur. Paskolos trukmė - 120 mėn.*

Apyvartinėms lėšoms - Paskolos iki 200 000 Eur. Paskolos trukmė – 36 mėn.*

Palūkanos - nuo 4,53 proc. iki 6,53 proc. (esant žemai rizikai)
Domina - noriu daugiau informacijos
InoSprendimas (Viešasis sektorius)Aktyvus€20,000,000CPVA2024/01/31Veiklos pavadinimas:
1) Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas Sostinės regione;
2) Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Galimi pareikškėjai:
Valstybės informacinės sistemos ar valstybės registro valdytojai ir tvarkytojai

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti - 1500000 Eur

Finansavimas - 100 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Expo galimybės (Privatus sektorius)Aktyvus€5,000,000Inovacijų agentūra2023/12/29Remiama veikla: MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Bus finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

Galimi pareiškėjai:
1) Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti:
100 000 Eur

Finansavimo intensyvumas:
Iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų
Domina - noriu daugiau informacijos
Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis (Viešasis sektorius)Aktyvus€10,770,000CPVA2024/01/31Veiklos pavadinimas:
1) Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas;
2) Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis

Galimi pareiškėjai:
1) pagal veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-02 „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ - 10 (dešimties) apskričių centrų savivaldybių administracijos.
2) pagal veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-04 „Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ - savivaldybių administracijos.

Finansavimo dalis - 100 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas (Viešasis sektorius)Aktyvus€122,500,000CPVA2024/03/01Veiklos pavadinimas:
1) Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas;
2) Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Galimi pareiškėjai - Savivaldybių administracijos

Galimi partneriai - Sveikatos centrai ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaujančios sveikatos centro veikloje ir sudariusios Sveikatos centro apraše nurodytą bendradarbiavimo sutartį

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti - 95 892 472 Eur

Finansavimas - 100 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Įgūdžiai MVĮ (Privatus sektorius)Aktyvus€7,500,000Inovacijų agentūra2/5/2024Veiklos pavadinimas:
1) Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Sostinės regionas);
2) Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Pareiškėjai:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Galimas finansavimas:
40.000,0 Eur - labai mažoms ir mažoms įmonėms;
100.000,00 Eur – vidutinėms įmonėms.

Finansavimo intensyvumas:
- Iki 70 proc., kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. - Iki 50 proc. , kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

Daugiau informacijos: https://stscapital.lt/mvi-igudziai/
Domina - noriu daugiau informacijos
Žaliasis eksperimentas (Privatus sektorius)Aktyvus€8,000,000Inovacijų agentūra2024/01/31Veiklos pavadinimas:
Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Galimi pareiškėjai - Pramonės MVĮ

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti - 500 000 Eur

Finansavimo intensyvumas:
Iki 80 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams; Iki 60 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai; Iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai. *Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų: 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms; iki 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos.
Domina - noriu daugiau informacijos
Lietuvos - Lenkijos programa (mažieji projektai)2024 m. I ketv.€8,500,000Jungtinis sekretioriatasPlanuojamasPareiškėjai: Vietinės, regioninės
ir nacionalinės valdžios institucijos; viešosios įstaigos ir įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė; asociacijos; NVO

Finansuojami prioritetai:
1 prioritetas. Aplinkos gerovės skatinimas
2 prioritetas. Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas
3 prioritetas. Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas

Finansavimo intensyvumas - 85 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Funkcinių zonų strategijos (Viešasis sektorius)AktyvusPlanavimasVRM2025 m.SavivaldybėsDomina - noriu daugiau informacijos
Kvietimas viešojo sektoriaus teikiamoms paslaugoms skaitmeninti (Viešasis sektorius)AktyvusNėraEIMIN2023/11/28Valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės, valstybės įmonės, planuojančios įgyvendinti skaitmeninių sprendimų kūrimo ar modernizavimo projektus, skirtus viešųjų ir administracinių paslaugų skaitmenizavimui bei teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimui, paraiškas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai gali teikti iki šių metų lapkričio 28 dienos. Domina - noriu daugiau informacijos
Alternatyvus finansavimas verslo paskolų pagrinduAktyvusSutartinėFinomarkNėraTinkami pareiškėjai: Verslo organizacijosDomina - noriu daugiau informacijos
Alternatyvus finansavimas verslo paskolų pagrinduAktyvusSutartinėNovitiNėraTinkami pareiškėjai: Verslo organizacijosDomina - noriu daugiau informacijos
Alternatyvus finansavimas verslo paskolų pagrinduAktyvusSutartinėFino.ltNėraTinkami pareiškėjai: Verslo organizacijosDomina - noriu daugiau informacijos