Šioje lentelėje pateikiame šiuo metu aktualias finansavimo galimybes verslui ir viešajam sektoriui. Lentelės gale taip pat galite rasti ir planuojamas finansuoti priemones bei projektus.

Nerandate Jusų veiklai skirto finansavimo? Susisiekite su mumis

Plačiau su kvietimų aprašymais galite susipažinti skiltyje – kvietimai.

Priemonės pavadinimasStatusasFinansavimo sumaAgentūra/įstaigaPabaigos terminasTrumpas aprašymas
Kvietimas gyventojams saulės elektrinių įsirengimuiAktyvus€40,000,000APVATęstinisTinkami pareiškėjai: Gyventojai. Saulės elektrines gyventojai turės įsirengti per 9 mėn., išmokos dydis – skiriama 323 eurai už 1 kW naujai įrengiamos saulės elektrinės galios, ir 243 eurai už 1 kW, kuomet didinama jau esamos saulės elektrinės galia, nebestatant inverterio. Kartu su paraiška gyventojai turės pateikti Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) prijungimo sąlygas, kurios užtikrins, kad įrengta saulės elektrinė galės būti prijungta prie elektros tinklų.Domina - noriu daugiau informacijos
Kvietimas „GovTech sprendimų skatinimas“Aktyvus€962,700Inovacijų agentūra2023/06/12Tinkami pareiškėjai: Viešojo sektoriaus subjektai, kaip jie apibrėžti viešojo sektoriaus atskaitomybės įskaityme, išskyrus Lietuvos mokslo ir studijų institucijas. Finansavimas: Iki 53 000 Eur (su PVM) GovTech bandomosios versijos kūrimui;
Iki 18 150 Eur (su PVM) GovTech sprendimo testavimui.
Domina - noriu daugiau informacijos
StartuolisAktyvus€8,500,000Inovacijų agentūra2023/09/18Tinkami pareiškėjai: Technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai (juridiniai asmenys); Finansuojamos veiklos: Sudaryti sąlygas startuoliams kurtis bei skatinti produkto idėjos vystymą per hakatonus ir inkubavimo paslaugas (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)Domina - noriu daugiau informacijos
EXPO klasterisAktyvus€4,000,000Inovacijų agentūra2023/08/07Regionas: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Galimi pareiškėjai: klasterio koordinatoriai, jais gali būti:
2.2.1.1. viena iš klasterio įmonių – MVĮ;
2.2.1.2. verslo asociacija;
2.2.1.3. prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra – 320 000 (trys šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 170 000 (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių) eurų
Domina - noriu daugiau informacijos
LIFE programos kvietimasAktyvus (nuo 2023-05-11)€100,000,000APVA2023/11/16Tinkami Pareiškėjai: Minimum 3 organizacijos iš 3 skirtingų šalių. Finansavimo intensyvumas - 95 proc.Domina - noriu daugiau informacijos
Interreg EuropeAktyvus€130,000,000Interreg Europe2023/06/09Tinkami pareiškėjai: viešosios teisės įstaigos, valdžios institucijos, privačios ne pelno siekiančios įstaigos
Tinkamos išlaidos: personalo, administracinės, kelionių ir apgyvendinimo, paslaugų, įrangos, Infrastruktūros ir darbų atlikimo
Domina - noriu daugiau informacijos
EUCF kvietimasAktyvus€4,200,000EUCF2023/06/30EUCF yra atvira visoms 27 ES valstybių narių, Islandijos ir Ukrainos savivaldybėms ir (arba) vietos valdžios institucijoms, jų grupėms ir vietiniams viešiesiems subjektams, jungiantiems savivaldybes ir (arba) vietos valdžios institucijas. Pareiškėjai privalo turėti klimato ir (arba) energijos planą
EUCF finansuoja Investicijų koncepcijos kūrimą, kiekvienam paramos gavėjui skirdama fiksuotą 60 000 Eur dotaciją.
Domina - noriu daugiau informacijos
Viešųjų vandenilio pildymo punktų įrengimasAktyvus€3,600,000CPVA2023/07/18Tinkami pareiškėjai: Juridiniai asmenys; Remiamos veiklos:
Viešųjų vandenilio pildymo punktų įrengimas
Domina - noriu daugiau informacijos
„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityseAktyvusAtnaujinamaErasmus plius2023/10/19Tinkami pareiškėjai: Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityseDomina - noriu daugiau informacijos
Programos „Erasmus“ akreditacija jaunimo reikalų srityjeAktyvusAtnaujinamaErasmus plius2023/10/19Tinkami pareiškėjai: Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityseDomina - noriu daugiau informacijos
Pavienių asmenų mobilumas jaunimo srityjeAktyvusAtnaujinamaErasmus plius2023/10/04Tinkami pareiškėjai: Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityseDomina - noriu daugiau informacijos
„DiscoverEU“ įtraukties veiksmaiAktyvusAtnaujinamaErasmus plius2023/10/04Tinkami pareiškėjai: Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityseDomina - noriu daugiau informacijos
Bendradarbiavimo partnerystė jaunimo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškasAktyvusAtnaujinamaErasmus plius2023/10/04Tinkami pareiškėjai: Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityseDomina - noriu daugiau informacijos
Nedidelio masto partnerystė mokyklinio ugdymo, profesinio rengimo ir mokymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityseAktyvusAtnaujinamaErasmus plius2023/10/04Tinkami pareiškėjai: Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityseDomina - noriu daugiau informacijos
Susisiekimo inovacijų skatinimas startuoliams (privatus sektorius)Aktyvus€1,000,000CPVA2023/07/31Tinkami pareiškėjai: Labai mažos ar mažos įmonės, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Juridinių asmenų registre registruotos ne ilgiau kaip penkerius metus.
Finansuojamos veiklos: 10-001-05-04-001-01 Skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas.
Domina - noriu daugiau informacijos
Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitasAktyvus€5,000,000APVA2023/07/31Pareiškėjai/paramos gavėjai: Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai, t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui; Tinkamos išlaidos: 1) įrengta nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energijąDomina - noriu daugiau informacijos
Funkcinių zonų strategijosAktyvusPlanavimasVRM2025 m.SavivaldybėsDomina - noriu daugiau informacijos
Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas (ir privatus sektorius)Aktyvus€12,000,000CPVA2023/05/31Tinkami pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra kultūros paveldo objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai
Finansuojamos projektų veiklos: 1) Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, tvarkomieji statybos ir (ar) tvarkomieji paveldosaugos darbai; 2) Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei baldų įsigijimas ir įdiegimas.
Domina - noriu daugiau informacijos
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2023 m.)Planuojamas - 2023-05-02Informacija rengiamaNMA2023/06/30Informacija rengiamaDomina - noriu daugiau informacijos
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“Aktyvus€50,000,000Invega2023/11/10Priemone siekiama mažinti krizės, kilusios dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą, poveikį, suteikiant paskolas verslo subjektų apyvartinėms lėšoms, bei mažinti Lietuvos ekonomikoje dėl šios krizės susidariusį investicinių paskolų trūkumą.Domina - noriu daugiau informacijos
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams“Aktyvus€130,000,000Invega2023/10/31Priemone siekiama mažinti tarptautinės prekybos su trečiosiomis šalimis apribojimų padarinius, suteikiant finansavimą paskolų forma juridinių asmenų, užsiimančių verslu, ar verslininkų apyvartinėms lėšoms.Domina - noriu daugiau informacijos
Kvietimas teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Perspektyva“Aktyvus€20,000,000Invega2023/10/31Šios priemonės tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas, suteikiant verslo subjektams palankias finansavimo sąlygas paskolų forma.Domina - noriu daugiau informacijos
„InoConnect“ (privatus sektorius)Aktyvus€300,000Inovacijų agentūra2023/05/31Tinkami pareiškėjai: 1) MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės)
Finansuojamos veiklos: 1) Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus (Sostinės regionas)
2) Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
Domina - noriu daugiau informacijos
Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrąAktyvus€3,800,000Inovacijų agentūra2023/07/31Tinkami pareiškėjai: 1) verslo inkubatoriai; 
2) verslo centrai; 
3) skaitmeninių inovacijų centrai;  
4) bendradarbystės centrai „Spiečius“ (viešoji įstaiga Inovacijų agentūra). 
Finansuojamos veiklos: Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą
Domina - noriu daugiau informacijos
Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus (privatus sektorius)Aktyvus€3,000,000CPVA2023/05/31Tinkami pareiškėjai: 1) Lietuvoje įsteigti verslo paslaugų centrai;
2) pareiškėjas yra didelė įmonė (įmonių grupės mastu), taip pat taikomas papildomas reikalavimas, kad paties pareiškėjo darbuotojų (apdraustųjų asmenų) skaičius PĮP pateikimo metu yra didesnis nei 100
Finansuojamos veiklos: Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus.
Domina - noriu daugiau informacijos
Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvoseAktyvus€300,000Inovacijų agentūra2023/05/31Tinkami pareiškėjai: 1) MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės)
Finansuojamos veiklos: Dalyvavimas MTEPI renginiuose
Domina - noriu daugiau informacijos
Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniaisAktyvus€600,000APVA2023/08/01Tinkami pareiškėjai: Skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai) (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius).
Skirstomųjų tinklų operatoriaus tinkamos finansuoti išlaidos:
elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas;
darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu.
Domina - noriu daugiau informacijos
Saulės elektrinės daugiabučiamsAktyvus€3,000,000APVA2023/12/09Tinkami pareiškėjai:
1) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
2) AEI bendrija arba Piliečių bendrija;
3) daugiabučio namo savininkų bendrija;
4) bendrojo naudojimo objektų administratorius;
5) asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui;
6. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas kitas asmuo.
Finansuojamos priemonės:
Saulės elektrinė ant daugiabučio gyvenamojo namo stogo ar fasado ir kurios galia neviršija 100 kW.
Domina - noriu daugiau informacijos
Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energetinį efektyvumą 2022-12 Nr. MF-EM-CVPM01Aktyvus€40,000,000APVA2023/06/01Tinkami pareiškėjai: centrinės valdžios institucijų viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdantys subjektai.
Sąlygos gauti finansavimą: finansuojami projektai turi prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų, nustatytų Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane ir Lietuvos ilgalaikėje renovacijos strategijoje.
Domina - noriu daugiau informacijos
MVĮ skaitmeninimasPlanuojamas€12,000,000Inovacijų agentūra2023 m. birželisTinkami pareiškėjai: 1) MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės). Finansuojamos veiklos:
Skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją
Domina - noriu daugiau informacijos
MVĮ atsigavimasPlanuojamas€2,500,000Inovacijų agentūra2023 m. lapkritisTinkami pareiškėjai: 1) MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės). Finansuojamos veiklos: Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukioDomina - noriu daugiau informacijos
Netechnologinės inovacijosPlanuojamas€5,000,000Inovacijų agentūra2023 m. gruodisTinkami pareiškėjai: 1) MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės). Finansuojamos veiklos: Skatinamos investicijos į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines (toliau – TVG) verslo modelių plėtrąDomina - noriu daugiau informacijos
Dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktų ir sprendimų kūrimasPlanuojamas€16,500,000Inovacijų agentūra2023 m. balandisTinkami pareiškėjai: 1) MVĮ, kuriančios arba ketinančios kurti dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus Sostinės regione. Finansuojamos veiklos: Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimusDomina - noriu daugiau informacijos
InoPažangaPlanuojamas€20,000,000Inovacijų agentūra2023 m. birželisTinkami pareiškėjai: 1) MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Finansuojamos veiklos: Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkaiDomina - noriu daugiau informacijos
InoBrandaPlanuojamas€15,000,000Inovacijų agentūra2023 m. balandisTinkami pareiškėjai: 1) MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Finansuojamos veiklos: Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkaiDomina - noriu daugiau informacijos
Paramos verslui kurti paraiškų atrankos konkursasPlanuojamasTikslinamaUžimtumo tarnyba2023 m. III ketv.Šiai priemonei įgyvendinti ketinama naudoti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas (RRF lėšos), dėl kurių šiuo metu yra derinami klausimai. Dabar priemonės įgyvendinimo prioritetai ir prioritetinės tikslinės asmenų, kurie galėtų dalyvauti, grupės yra tikslinamos ir derinamos su Europos Komisija. Paraiškų atrankos konkursas bus skelbiamas tik patvirtinus 2023-iųjų metų prioritetus, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatina žiedinę ekonomiką ir (ar) mažina COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį.Domina - noriu daugiau informacijos
Investicinė parama saulės elektrinėmsPlanuojamas€67,000,000Energetikos ministerija2023 m. II ketv.Tinkami pareiškėjai: Labai mažos, mažos įmonės, ūkininkai (35 %), AEI bendrijos, PEB (45 %) Domina - noriu daugiau informacijos
EcoInovacijosPlanuojamas€1,000,000Ekonomikos ir inovacijų ministerija2023 m. II ketv.Tinkami pareiškėjai: Pramonės MVĮ; Finansuojamos veiklos: Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėseDomina - noriu daugiau informacijos
Investicinė parama vėjo elektrinėmsPlanuojamas€19,000,000Energetikos ministerija2023 m. II ketv.Tinkami pareiškėjai: Labai mažos, mažos įmonės, ūkininkai (35 %), AEI bendrijos, PEB (45 %) Domina - noriu daugiau informacijos
Alternatyvus finansavimas verslo paskolų pagrinduAktyvusSutartinėFinomarkNėraTinkami pareiškėjai: Verslo organizacijosDomina - noriu daugiau informacijos
Alternatyvus finansavimas verslo paskolų pagrinduAktyvusSutartinėNovitiNėraTinkami pareiškėjai: Verslo organizacijosDomina - noriu daugiau informacijos
Alternatyvus finansavimas verslo paskolų pagrinduAktyvusSutartinėFino.ltNėraTinkami pareiškėjai: Verslo organizacijosDomina - noriu daugiau informacijos