07/19 Kūrybiniai čekiai – COVID-19

Priemone siekiama didinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) inovacinį potencialą, diegiant originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.

UAB „STS Capital“ ekspertų komanda, turinti daugiametę verslo konsultavimo, dokumentų rengimo ir paraiškų rašymo patirtį, gali padėti Jūsų įmonei užpildyti paraišką bei kitus reikiamus dokumentus finansavimo pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai – COVID-19“ gavimui.

Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

MVĮ bus skatinamos iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų (fizinių asmenų ar įmonių) įsigyti ir diegti originalius produktų sprendimus (dizaino ar rinkodaros inovacijas).

Pareiškėjams taikomi reikalavimai:

– MVĮ, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus;

– vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

– Pareiškėjo pajamų augimo potencialas. Aukštesnis įvertinimas nustatomas didesnį augimo potencialą (proc.) numatantiems MVĮ projektams. Šiam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui taikomas didžiausias vertinimo svorio koeficientas. Paraiškos naudos ir kokybės vertinimo metu skiriama iki 60 balų.

– Pareiškėjo pajamų kritimas. Įmonės apyvartos sumažėjimas ne mažiau kaip 30 proc., kuris vertinamas skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta. Paraiškos naudos ir kokybės vertinimo metu skiriama iki 40 balų.

Ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta vertinama remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijoje deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis už atitinkamą laikotarpį.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Dizaino sprendimų sukūrimo ir diegimo išlaidos;

– Projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. viso projekto finansavimo sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą;

– Dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą;

Rinkodaros inovacijų kūrimo ir diegimo išlaidos, kurios apima:

– rinkodaros inovacijų turinio kūrimą;

– rinkodaros inovacijų diegimą e-priemonėse;

– mobiliosios rinkodaros išlaidas;

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Paramos dydis:

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 20 000 Eur;

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 70 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – 75 proc.

Susisiekite:

+370 652 65 807 arba info@stscapital.lt