Kvietimas pagal Interreg VI-A Latvia – Lithuania Programme 2021 – 2027 (LATLIT)

LATLIT

LATLIT Programos tikslas

Prisidėti prie darnios Programos regionų socialinės ir ekonominės plėtros, padedant juos padaryti konkurencingesnius ir patrauklesnius gyventi, mokytis, dirbti ir lankytis.

LATLIT Programos regionas: 

Latvija: Kuržemė, Žiemgalė ir Latgala

Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos apskritys

Bendras LATLIT programos biudžetas

29,175 mln. EUR 

Pagrindiniai LATLIT programos prioritetai:

I. Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas

II. Žalia, atspari ir tvari plėtra

III. Sąžininga ir įtrauki visuomenė

IV. Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas

Trumpai aprašysime kiekvieno LATLIT programos prioriteto tikslus, biudžetą ir veiklas

I LATLIT prioritetas – „Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas“ 

Prioriteto tikslas – padėti Programos teritorijos vietos ir regionų valdžios institucijoms, bendradarbiaujant per sieną, spręsti panašius iššūkius, kylančius dėl gyventojų struktūros pokyčių, regioninių skirtumų, globalių klimato pokyčių, poveikio aplinkai, naujų teritorinių ir teminių sąlygų.

Koks maksimalus projekto biudžetas?

Maksimalus projekto biudžetas – 312 500 eur

Kokios šiuo prioritetu remiamos veiklos?

1) Veiksmingi bendri sprendimai ir bandomieji veiksmai viešųjų paslaugų plėtrai/tobulinimui viešojo administravimo, švietimo, sveikos gyvensenos srityse;

2)    Žmonių tarpusavio veiksmai ir visuomenės įtraukimas į sveikos gyvensenos, švietimo, kultūros paveldo propagavimo;

3)    Vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas, gerosios patirties perdavimas ir būtinų kompetencijų ugdymas;

II LATLIT prioritetas – „Žalia, atspari ir tvari plėtra“ 

II.1 Prisitaikymo prie klimato kaitos ir rizikos prevencijos bei atsparumo skatinimas, atsižvelgiant į ekosistemomis pagrįstus metodus

Tikslas – didinti žinias apie klimato poveikį ir sudaryti palankesnes sąlygas sisteminiam požiūriui į prisitaikymą prie klimato kaitos tarpvalstybinėse teritorijose. Taip pat tikimasi abipusio mokymosi ir geros praktikos perdavimo nelaimių rizikos prevencijos srityje.

Koks maksimalus projekto biudžetas?

750 000 eurų

Kokios šiuo prioritetu remiamos veiklos?

1) Veikla, susijusi su bendrais pasienio gamtinių vietovių tvarkymo sprendimais, skatinančiais prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą. Jie turėtų būti pagrįsti ekosistemomis grindžiamais metodais ir sprendžiami šie klimato kaitos pavojai – ekstremalios oro sąlygos, sausros rizika, upių ir pakrančių potvynių rizika, smėlio ir nuosėdų kaupimasis, miškų gaisrų rizika, pakrančių erozija ir invazinių svetimų rūšių bei ligų plitimas;

2) Veikla, susijusi su apsaugos nuo potvynių ir prevencijos infrastruktūra (gamtos sprendimai, įskaitant , ekosistemų atkūrimą, apželdinimą mišku, natūralias vandens sulaikymo priemones ir kitas žaliosios (arba mėlynosios) infrastruktūros priemones. Šios priemonės turi turėti tiesioginės naudos prisitaikant prie klimato kaitos ir rizikos prevencija;

3) Bendra stebėjimo veikla, skirta didinti žinias apie klimato kaitos poveikį ir palengvinti sisteminį požiūrį į prisitaikymą prie klimato kaitos;

4) Greitosios pagalbos tarnybų bendradarbiavimas siekiant stiprinti atsparumą nelaimėms, pvz., bendri veiksmai, skirti stiprinti tarpvalstybinių pagalbos tarnybų gebėjimus kovoti su aplinkos nelaimėmis dėl klimato kaitos ir kt.;

5) Mokymai, keitimasis patirtimi, praktiniai vertinimai ir kt., siekiant remti organizacijų gebėjimų ugdymą prisitaikymo prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevencijos, atsparumo srityje, atsižvelgiant į ekosistemomis pagrįstus metodus;

6) Švietimo ir informuotumo didinimo veikla plačiajai visuomenei (informacinės kampanijos, mokomoji medžiaga ir kt.) apie aplinkos ir klimato kaitos riziką, nelaimes ir jų neigiamą poveikį bei kovos su jais veiksmus.

II.2 Gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros, įskaitant miestų teritorijas, apsaugos ir išsaugojimo stiprinimas ir visų formų taršos mažinimas

Tikslas – stiprinti gamtos kapitalo, saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės apsaugą, išsaugojimą ir atkūrimą. Taip pat tikimasi žmogaus sukeltos taršos mažinimo ieškant ir įgyvendinant bendrus sprendimus.

Koks maksimalus projekto biudžetas?

750 000 eurų

Kokios šiuo prioritetu remiamos veiklos?

1) Veiksmai, skirti apsaugoti, išlaikyti ir atkurti ekosistemas, taip pat apsaugoti ir išsaugoti tarpvalstybinę biologinę įvairovę ir pagrindines rūšis;

2) Bendrų sprendimų, skirtų stiprinti gamtos kapitalo (vandenys, saugomos teritorijos, dirvožemis, žuvų ištekliai ir kt.) tvarų valdymą (įskaitant apsaugą, išsaugojimą ir atkūrimą) ir tarpvalstybinius žaliuosius tinklus

3) Mokymai, keitimasis patirtimi ir kt., siekiant remti organizacijų ir konkrečių tikslinių grupių (NVO, vietos bendruomenių ir kt.), turinčių įtakos aplinkos kokybei, gebėjimų stiprinimą, pvz., bendri mokymai, seminarai, patirties mainų vizitai partnerystėje, Programos teritorijoje ir už jos ribų naujų žinių skatinimui, metodų ir sprendimų perdavimui ir kt.;

4) Bendri sprendimai taršos mažinimui bendruose vandens telkiniuose, tarpvalstybinėse gamtos vietose ir saugomose teritorijose;

5) Bendri gamtos kapitalo išsaugojimo sprendimai, naudojami rekreaciniais tikslais;

6) Švietimo ir sąmoningumo didinimo veikla plačiajai visuomenei (informacinės kampanijos, mokomoji medžiaga ir kt.) apie elgesį aplinkai ir gamtos kapitalo išsaugojimą.

III LATLIT prioritetas – „Sąžininga ir įtrauki visuomenė“ 

Tikslas – palengvinti socialiai remtinų socialinių grupių integraciją į visuomenę ir darbo rinką kuriant efektyvesnes ir aktyvesnes socialines paslaugas. Taip pat gerinant socialinių paslaugų prieinamumą ir stiprinant organizacijų, kurios dalyvauja teikiant šias paslaugas, gebėjimus ir žinias. Taip pat tikimasi palengvinti socialinės įtraukties priemones, susijusias su klimato kaita.

Koks maksimalus projekto biudžetas?

625 000 eurų

Kokios šiuo prioritetu remiamos veiklos?

1) Integruotų paslaugų, apjungiančių socialinius, švietimo ir psichikos sveikatos elementus, kūrimas, skirtas integruoti pažeidžiamas grupes, pvz., vyresnio amžiaus žmones, vaikus iš nepalankių šeimų, žmones su negalia, kuriems gresia ekonominė ir socialinė atskirtis, prisidedančių prie deinstitucionalizacijos strategijų. Arba tikslinės grupės, kurioms šios strategijos netaikomos, tačiau užtikrina sinergiją su jomis ir kitomis ES politikos sistemomis, skirtomis žmogaus teisėms, lygybei ir visų formų segregacijos draudimui;

2) Socialinių paslaugų efektyvumo didinimas ir įvairinimas, taikant įrodymais pagrįstas priemones, naujus požiūrius, priemones, metodus ir kt.;

3) Tinklų kūrimas, mokymai, keitimasis patirtimi, dalijimasis gerąja patirtimi tarpsocialinių paslaugų teikimu ir informuotumo apie socialines paslaugas pažeidžiamoms grupėms didinimas;

4) Palengvinti socialinės įtraukties priemones, kuriomis sprendžiama socialinės atskirties rizika, kylanti dėl su klimatu susijusių iššūkių, pvz., neigiamo poveikio sveikatai, maisto saugumui, pragyvenimo saugumui ir kt.;

5) Bendrų iniciatyvų ir sąmoningumo didinimo veiklų kūrimas, siekiant palengvinti socialinio verslumo ekosistemos vystymąsi;

IV LATLIT prioritetas – „Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas

Tikslas – stiprinti kultūros paveldo, gamtos, darnaus turizmo vaidmenį, vietos bendruomenių ir suinteresuotųjų šalių (pvz., amatininkų, amatininkų, kaimo gamintojų ir kt.) įtraukimą į turizmo paslaugų plėtrą ir teikimą. Taip pat tikimasi naudoti modernias ir interaktyvias technologijas, skatinti ekologinį ir darnų turizmą, socialinę įtrauktį ir socialines inovacijas.

Koks maksimalus projekto biudžetas?

750 000 eurų

Kokios šiuo prioritetu remiamos veiklos?

1) Šiuolaikinių, skaitmeninių, interaktyvių tarpvalstybinio turizmo produktų kūrimas. Tai turėtų būti daugiau nei esami produktai. Jie turėtų pasiūlyti unikalių, pritaikytų potyrių. Į turizmo ir susijusių paslaugų teikimą jie turėtų įtraukti naujus, nedidelius paslaugų teikėjus, tokius kaip amatininkai, amatininkai, kaimo gamintojai, taip pat vietos bendruomenės;

2) Priemonių, padedančių ekonomiškai vystytis vietos turizmui ir kultūrai, nustatymas. Padėti jiems susidoroti su socialine įtrauktimi, socialiniu tvarumu ir vietos bendruomenių gerove;

3) Kultūros ir istorijos paveldo bei susijusių objektų išsaugojimas, išsaugojimas ir plėtojimas. Paveldo vaidmens stiprinimas kuriant darbo vietas ir skatinant ekonominę veiklą vietovėje. Paveldo objektų naudojimo įvairinimas ir pagalba šiems objektams būti finansiškai nepriklausomiems ir ekonomiškai tvariems;

4) Tvariai gerinti prieigą prie vertingų gamtos ir aplinkos savybių, tokių kaip parkai ir draustiniai. Aktyviau juos propaguoti tarptautiniu lygiu, padėti plėtoti ekologišką, tvarų turizmą;

5) Sudaryti sąlygas turizmo sektoriaus suinteresuotosioms šalims naudotis tvariu ir žiediniu verslu modeliai. Šie modeliai leis sektoriui išlikti konkurencingam, tvirtam ir tvariam aplinkos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu;

6) Veiksmų, skirtų ekologiškiems ir skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti, kūrimas, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad darbo vietos turizmo sektoriuje galėtų prisitaikyti prie pokyčių ir būtų tvarios;

7) Ryšių ir ryšių tarp pasienio turizmo krypčių, paslaugų tarptautiniuose turizmo tinkluose ir pagrindinių turizmo transporto rūšių stiprinimas;

8) Bendrų rinkodaros veiklų kūrimas, siekiant populiarinti Programos regioną kaip patrauklią turistinę vietą tarptautiniu lygiu. Turizmo produktų ir paslaugų Programos teritorijoje integravimas į nacionalinius ir tarptautinius turizmo tinklus ir platformas. Šių produktų ir paslaugų kūrimas ir tobulinimas pagal tarptautinių keliautojų poreikius;

9) Plėtoti tarpvalstybinio turizmo paslaugas, pvz., susijusias su kūrybinėmis industrijomis, amatais, kultūriniais renginiais, aktyvaus laisvalaikio, edukacinės ir interaktyvios veiklos galimybėmis, gastronomija ir kt. Šių paslaugų orientavimas į konkrečias turistų, lankytojų ir keliautojų grupes. Visų pirma, nakvynių ir sugrįžtančių turistų motyvavimas, vietos ekonomikos stiprinimas, sezoninio turizmo mažinimas.

Iki kada galima teikti paraiškas LATLIT programai?

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. kovo 29 d. 17 val. 

Daugiau apie patį kvietimą galite rasti šiame tinklapyje

Siekiate dalyvauti LATLIT kvietime?

UAB „STS Capital“ su projektų finansavimu ir paraiškų rengimu dirba jau daugiau kaip 20 metų.

Susisiekime ir aptarkime galimybes

Simas Lubauskas

8-652-65807
s.lubauskas@stscapital.lt

Daugiau apie mūsų mūsų paslaugas galite rasti čia