KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 30 (iki 2023 06 15)

Asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį.

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4.1) lėšų šaltinis EUR. Remiamos veiklos:

Parama teikiama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemė sūkiui, t. y. remiamoms veikloms, numatytoms FSA 1.7 punkte. Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat Verslo plane (FSA 2 priedas), pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės veiklos srities tikslus, remiamas veiklas. Tinkami vietos projektų vykdytojai: Galimi pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 45 220,00 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt eurų ir 0 ct.); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 64 270,00 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt eurų ir 0 ct.). Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 arba 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų:

  • iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
  • iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 45 220,00 Eur iš EURI lėšų.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. birželio 15 d.

Reikia pagalbos rengiant paraišką ir dokumentaciją? Susisiekime:
UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
El. Paštas: info@stscapital.lt
Tel. 8-652-65807