Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis iki 2024 01 31

Mobilių komandų aprūpinimas

Kvietimas „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022-2030 metų Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 18, patvirtintu 2023 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1043 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Iki projektų įgyvendinimo planų pateikimo liko

00
Dienos
00
Valandos
00
Minutės
00
Sekundės
Kvietimas pasibaigęs!

Finansuojamos projektų veiklos

11-002-02-11-01-01-04 Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis 

Trumpai apie kvietimo veiklą

Investicijas numatoma skirti mobilių komandų aprūpinimui įranga ir transporto priemonėmis: esamų ASPN paslaugas teikiančių specialistų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais ir automobiliais.

Galimi pareiškėjai

 • pagal veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-04 „Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ – savivaldybių administracijos. ASPN paslaugas teikiančių specialistų komandų, kaip jos apibrėžtos Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų apraše, skaičius pagal savivaldybes: Vilniaus miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 8, Kauno miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 6, Klaipėdos miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 5, Šiaulių miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 4, Vilniaus rajono savivaldybė – ne daugiau kaip 3, Kauno rajono savivaldybė – ne daugiau kaip 3, Panevėžio miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 3, Klaipėdos rajono savivaldybė – ne daugiau kaip 3, Marijampolės savivaldybė – ne daugiau kaip 2, Alytaus miesto savivaldybė – ne daugiau kaip 2, Mažeikių rajono savivaldybė – ne daugiau kaip 2, kitos savivaldybės – po vieną. Projekto lėšomis gali būti finansuojama tik viena ASPN paslaugas teikiančios įstaigos ASPN specialistų komanda.

Galimi partneriai

os įstaiga, kuri turi asmens sveikatos priežiūros namuose (ASPN) paslaugas teikiančią specialistų komandą ir atitinka visus šiuos kriterijus:

 • ASPN paslaugas teikianti specialistų komanda šias paslaugas teikia pagal Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo naują redakciją, įsigaliojusią 2020-07-01. ASPN paslaugas teikiančių specialistų komanda šias paslaugas teikia ne trumpiau nei 12 mėn. iki savivaldybės administracijos atliktos projekto partnerio atrankos (duomenų šaltinis: sutartis su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ambulatorinių slaugos paslaugų namuose) teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis);
 • ASPN paslaugas teikianti įstaiga turi registracijos adresą pareiškėjo savivaldybės teritorijoje arba Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio arba Alytaus miesto savivaldybės (toliau – didmiesčio savivaldybė) teritorijoje, jei pareiškėjas yra savivaldybė, kurios teritorija supa didmiesčio savivaldybę (toliau – žiedinė savivaldybė), o ASPN paslaugas teikianti įstaiga turi registracijos adresą didmiesčio savivaldybėje, tačiau teikia ASPN ir žiedinės savivaldybės gyventojams (duomenų šaltinis: Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija);
 • ASPN paslaugas teikianti specialistų komanda šias paslaugas 2022 metais ir 2023 metų I–III ketvirtį savivaldybėje suteikė didžiausiam unikalių asmenų skaičiui (duomenų šaltinis: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (2022-01-01 iki 2023-09-30 (įskaitytinai) duomenys);
 • ne mažiau kaip 80 proc. ASPN paslaugas teikiančios įstaigos ASPN gavėjų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ASPN paslaugą gauna namuose (duomenų šaltinis: Socialinių paslaugų informacinės sistemos arba ASPN teikiančios įstaigos (2022-01-01 iki 2023-09-30 (įskaitytinai) duomenys).

Finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas – 100 proc.

Finansavimas

Priemonei skirtas biužetas

Bendra numatyta finansavimo suma – 10.770.000 Eur

Tinkamos finansuoti išlaidos

1. Vykdant veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-04 „Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ tinkamos finansuot išlaidos yra:

1.1    medicininei ir kitai įrangai pagal šį sąrašą:

1.1.1 fonendoskopas;

1.1.2. kraujospūdžio matavimo aparatas;

1.1.3. tonometras akispūdžiui matuoti;

1.1.4. termometras;

1.1.5. matuoklis gliukozės kiekiui kapiliariniame kraujyje nustatyti;

1.1.6. matuoklis kraujo krešumo rodikliui kapiliariniame kraujyje nustatyti;

1.1.7. mobilusis elektrokardiografas (ne mažiau kaip 12 derivacijų);

1.1.8. pulsoksimetras;

1.1.9. gleivių siurbiklis;

1.1.10. otoskopas;

1.1.11. bendrosios praktikos slaugytojo krepšys;

1.1.12. nešiojamasis kompiuteris;

1.1.13. mobilusis telefonas;

1.1.14. infuzomatas

1 (vienai) ASPN komandai įsigyjamos medicininės ir kitos įrangos vertė negali viršyti 18 400,00 Eur su PVM.

1.2. elektromobilis (lengvasis automobilis, M1 klasė) ir jo įkrovimo stotelė. 1 (viena) ASPN komanda gali įsigyti 1 (vieną) elektromobilį su įkrovimo stotele (jei yra poreikis).
Įsigyjamo elektromobilio su įkrovimo stotele ar be jos vertė negali viršyti 50 000,00 Eur su PVM.

Projektų įgyvendinimo planų (PĮP) teikimo laikotarpis

Projektų įgyvendinimo planus reikia pateiti iki 2024-01-31 17:00

Kartu su PĮP teikiami dokumentai

Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma

Kiti priedai: 

 • įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;
 • investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle, jei taikoma. Jis rengiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms atlikti, ir (arba) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 1 (vieną) milijoną eurų. Investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt/ skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“;
 • dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.);
 • informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus, informacijos pateikimo forma pridedama (taikoma, jei pagal projektą planuojama ūkinė veikla (pagal Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymo) 2 straipsnio 4 dalį – numatoma ūkinė veikla, apimanti statybą, statinių rekonstravimą, gamybą, technologinės įrangos ir gamybos proceso diegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio ar rūšies keitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir ertmių naudojimą, kitų gamtos išteklių naudojimą, žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą veiklą ir kitą galinčią daryti poveikį aplinkai ūkinę veiklą) gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į PAV įstatymo taikymo sritį ir (arba) projekte planuojama ūkinė veikla yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis;
 • dokumentai, patvirtinantys daiktines pareiškėjo teises į žemės sklypą arba kitą nekilnojamąjį turtą, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (jei taikoma). Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo / naudojimo sutarties kopija ir (ar) turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei toks sutikimas nėra išreikštas turto perdavimo valdyti / naudotis sutartyje). Turto valdymo sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo projekto finansavimo pabaigos, ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Jei nurodytos daiktinės teisės galioja trumpiau nei penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, turi būti pateikiamas įsipareigojimas užtikrinti šį reikalavimą;
 • jei statinys, kuriame numatoma atlikti rangos darbus, turi bendraturčių, turi būti pateikta statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopija;
 • jei projekte numatomi statybos darbai, statinio projekto, parengto ir patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopija. Teikiama visos sudėties statinio techninio projekto elektroninė versija PDF formatu arba tokiu formatu, kad būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Jei yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, kartu pateikiama jo kopija;
 • jei statybos darbus planuojama vykdyti kultūros paveldo statiniuose ar statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objektų teritorijose, gali būti prašoma pateikti ir papildomų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų reikalingų dokumentų kopijas (jei taikoma);
 • jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra parengtas ir patvirtintas, teikiama patvirtintos statinio projektavimo užduoties kopija; 
 • jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektas dar nėra parengtas ir patvirtintas ar statinio projekto rengti neprivaloma, teikiami patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimčių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas, arba dokumentai, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina, bei preliminarūs rangovų komerciniai pasiūlymai ir (arba) kainų apklausos suvestinė;
 • pareiškėjo ir partnerių įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai (įstaigos finansinės ataskaitos, teritorinei ligonių kasai teikta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaita, banko sąskaitos išrašas ar kt. dokumentai);
 • partnerystės sutartis (-ys) tarp projekto vykdytojo ir partnerio (-ių), kurioje apibrėžtos šalių pareigos ir teisės.

Norite pasinaudoti kvietimo galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums įdomaus kvietimo?

Patikrinkite mūsų skelbiamus kvietimus ir informaciją skiltyje Finansavimo galimybės

Daugiau apie UAB "STS Capital"