Finansavimas pagal priemonę „MVĮ Atsigavimas“

es finansavimas mvi atsigavimas sts capital

Kvietimas finansavimui pagal priemonę „MVĮ Atsigavimas”.

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05- 001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklos „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 4-1114 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Kas gali teikti paraiškas pagal šią priemonę?

1) Finansavimo priemonė „MVĮ Atsigavimas“ yra skirta Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono įmonėms;
2) Įmonės statusas turi atitikti MVĮ statusą (mikroįmonės, mažosios ir vidutinės įmonės);
3) Įmonė turi veikti bent 3 metus iki paraiškos pateikimo;
4) Įmonės apyvarta 2019 m. sudarė ne mažiau kaip 200 000 eur., iš kurių sava pagaminta produkcija ir paslaugos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. nuo bendros apyvartos;
5) Įmonės apyvartos mažėjimas 2020 m. palyginus su 2019 m. buvo daugiau nei 10 proc.

Kokios veiklos remiamos pagal „MVĮ Atsigavimas“ priemonę?

Antikrizinis veiklos valdymas – tam tikrų priemonių, kurios leidžia atkurti įmonės mokumą, pajamas ir apyvartą ir kuriomis siekiama kuo greičiau sugrąžinti ankstesnę – ikikrizinę – įmonės ekonominę būklę, planavimas ir įgyvendinimas.
Antikrizinis veiklos valdymo procesas – procedūrų, kurios atliekamos, siekiant pagerinti įmonės veiklą ir leisti jai išeiti iš krizinės padėties, visuma.
Veiklos kaštų optimizavimas – tai priemonės ir būdai, kuriais siekiama sumažinti su įmonės vykdoma veikla susijusias išlaidas, didinant įmonės veiklos efektyvumą. Veiklos kaštai apima tiesiogines parduotos produkcijos sąnaudas ir kitas veiklos sąnaudas (pardavimo, bendrąsias ir administracines, kurios apima nuomos, darbo užmokesčio ir kitas pridėtines išlaidas, taip pat žaliavų ir priežiūros išlaidas).

Pagal „MVĮ Atsigavimas“ finansavimo priemonę didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:

Jeigu įgyvendinama antikrizinės veiklos valdymo paslaugos įsigijimo veikla, – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų);
Jeigu įgyvendinama veiklos kaštų optimizavimo paslaugos įsigijimo veikla, – 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

Koks finansavimo intentensyvumas taikomas pagal priemonę „MVĮ
Atsigavimas“?

Iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Koks projekto įgyvendinimo laikotarpis?

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo iš Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Koks bendras „MVĮ Atsigavimas“ kvietimo biudžetas?

Kvietimui skirta suma – iki 2 500 000 Eur (dviejų milijonų penkių šimtų tūkstančių
eurų.

Potencialus paraiškų, kurios galėtų gauti finansavimą skaičius – 250.

Iki kada galima teikti paraiškas?

Kvietimas finansavimui pagal priemonę „MVĮ Atsigavimas” galioja iki 2023 m. vasario 20 d. (imtinai)

Daugiau apie priemonę

Norėtumėte įgyvendinti savo projektą?

UAB „STS Capital“ su projektų finansavimu ir paraiškų rengimu dirba jau daugiau kaip 20 metų.

Susisiekime ir aptarkime galimybes
Simas Lubauskas
8-652-65807
s.lubauskas@stscapital.lt

Plačiau apie mūsų teikiamas paslaugas galite rasti čia