Kvietimas „Netechnologinės inovacijos” iki 2024 02 29 (Privatus sektorius)

Netechnologinės inovacijos

Kviečiame susipažinti su kvietimu "Netechnologinės inovacijos"

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 4-642 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Kvietimo "Netechnologinės inovacijos" remiamos veiklos

Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.

Kvietimo "Netechnologinės inovacijos" regionas

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Kvietimo "Netechnologinės inovacijos" galimi pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 140 000 (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių) eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veikloms

1) proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų

2) originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų

3) prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų

Kvietimo "Netechnologinės inovacijos" finansavimo intensyvumas

1) Pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013) nuostatas, projektams, kurie kurs ir (arba) diegs dizaino sprendimus, kurs, atnaujins, registruos prekės ženklus, finansuojamoji dalis sudaro 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

2) Pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014) 29 straipsnio 4 dalies nuostatas, projektams, kurie diegs proceso ir (arba) organizacines inovacijas, finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma

Kvietimo „Netechnologinės inovacijos” bendras biudžetas – 5 000 000,00 Eur

Kvietimo "Netechnolginės inovacijos" tinkamos išlaidos

  1. Procesų ir organizacinių inovacijų diegimo išlaidos:

1.1 projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka. Patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę ir jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę;  

1.2 projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje (taikoma tik tuo atveju, kai diegiamos organizacinės ir (arba) proceso inovacijos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 3 procentus nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos; 

1.3 išlaidos priemonėms, įrenginių įsigijimo, išperkamosios nuomos išlaidos, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas ir ilgalaikis. Išperkamosios nuomos laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra išperkamosios nuomos būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe; 

1.4 išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis; 

1.5 papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą (netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma). 

2. Originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo išlaidos: 

2.1 naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos;  

2.2 naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis. Darbuotojų, kurių funkcija įmonėje yra susijusi su dizaino sprendimų sukūrimu ir (arba) dizaino sprendimo diegimu, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą. Su PĮP turi būti pateiktas kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir pagrįstas jų kiekis. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria dizainui kurti (pakeisti), tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą dizainui kurti (pakeisti) ir diegti.  

Pirmojo etapo (originalaus dizaino sprendimo sukūrimo) išlaidas sudaro: dizaino tyrimo, dizaino koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos.  

Antrojo etapo (originalaus dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimui) išlaidas sudaro: dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą (išskyrus išlaidas, susijusias su galutinio produkto gamyba). Darbo užmokesčio išlaidas sudaro gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir panašias funkcijas atliekančių projekto vykdytojo darbuotojų, vykdančių pirmajame ir antrajame etapuose nurodytą veiklą, darbo užmokesčio išlaidos (išskyrus išlaidas, susijusias su galutinio produkto gamyba). Su PĮP turi būti pateiktas kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir pagrįstas jų kiekis. 

Originalaus dizaino sprendimų sukūrimo ir diegimo išlaidos kompensuojamos, jeigu: 

  • dizaino sprendimo sukūrimo (pakeitimo) atveju yra pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pavyzdžiui, eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir pan.);
  • dizaino sprendimo diegimo atveju yra pateikiamas dizaino realizavimo variantas (pavyzdžiui, bandymo aktai, pagaminto pavyzdžio nuotraukos ir pan.).

2.3 prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos;  

2.4 netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.  

Kartu su Projektų įgyvendinimo planu pateikiami dokumentai

1. laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

2. užpildytą PFSA 4 priedą, pagal pateiktą formą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, word arba excel formatu;

3. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (ne mažiau kaip 1 komercinis pasiūlymas (taikoma organizacinių ir (arba) proceso inovacijų diegimo veikloms) arba ne mažiau kaip 3 komerciniai pasiūlymai kiekvienai iš planuojamų vykdyti veiklų (taikoma gaminių ir (arba) paslaugų originalių dizaino sprendimų kūrimo ir (arba) diegimo veikloms bei prekės ženklų sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registravimo veikloms) ir (arba) nuorodos į rinkoje esančias kainas, buhalterinė pažyma apie praėjusių 6 mėnesių darbo užmokestį ir (arba) Valstybės duomenų agentūros, Lietuvos banko duomenys apie gaunamus darbo užmokesčius panašiose pozicijose);

4. pareiškėjo prisidėjimo prie tinkamų finansuoti išlaidų padengimą įrodančius dokumentus (pvz., finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus);

5. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis;

6. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija) (taikoma tik tiems projektams, kuriuose prašoma finansuoti išlaidas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013);

7. informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą) pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priede pateiktą formą;

8. patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (jei administruojančioji institucija patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio negali gauti iš Juridinių asmenų registro);

9. buhalterinę pažymą apie pareiškėjo gautas pajamas iš eksporto veiklos pagal patvirtinto paskutinių ataskaitinių finansinių metų iki PĮP pateikimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio informaciją bei eksporto pajamų prognozes pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Specialieji kvietimo "Netechnologinės inovacijos" kriterijai

  1. Projekto veikla atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto tematiką. 
  2. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip dvejus metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų. 

Prioritetiniai kvietimo "Netechnologinės inovacijos" kriterijai

  1. Pareiškėjo kuriamų ir (ar) diegiamų originalių netechnologinių inovacijų skaičius
  2. Projekto efektyvumas
  3. Pareiškėjo eksporto augimas

Daugiau informacijos apie kvietimą "Netechnologinės inovacijos" galite rasti

Daugiau informacijos apie kvietimą galite rasti čia.

Norite pasinaudoti kvietimo "Netechnologinės inovacijos“ galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate tinkamo kvietimo Jums?

Galite rasti daugiau informacijos mūsų rengiamoje Finansinių galimybių analizėje.