Pasinaudokite sporto rėmimo fondo galimybėmis

sporto veiklos finansavimas paraisku teikimas sts capital

Sporto rėmimo fondas ir jo finansavimo galimybės Jūsų sporto projektui.

Jau nuo 2019 metų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Visoms organizacijoms, kurios dalyvauja sporto veikloje, rekomenduojame susipažinti galimybėmis ir pagrindiniais reikalavimais (kiekvienais metais, atsižvelgiant į kvietimo organizavimą, reikalavimai gali keistis).

Sporto rėmimo fondo kvietimas skelbiamas finansuoti 4-ioms sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir 1 sričiai „Sporto bazės“, kurią administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

Šioje apžvalgoje trumpai aprašysime Sporto rėmimo fondo remiamas projektų veiklų sritis.

I. Sporto rėmimo fondo finansuojamos 4-ios sporto projektų veiklų
sritys

Sporto rėmimo fondo finansuojamos 4-ios sporto projektų veiklų sritys (ŠMPF):

 1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
 2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 3. Sporto renginių organizavimas;
 4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

I.1 Kvietimo dydis

Sporto rėmimo fondo preliminarus* dydis 1-4 veiklų sritims gali skirtis. Pateikiame trumpą informaciją apie planuotas skirti finansavimo lėšas 2019-2022 m. (pagal www.srf.lt duomenis):

2019 m. – 11 866 000,00 Eur
2020 m. – 13 535 476,00 Eur
2021 m. – 16 526 976,00 Eur
2022 m. – 3 097 360,00 Eur

Taigi vidutiniškai kasmet numatomas Sporto rėmimo fondo finansavimas sudaro apie 11 256 453,00 Eur.
Apie 10 proc. kvietimų lėšų yra numatoma skirti neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

*Kvietimo suma gali kisti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo planuojamus patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimus

Sporto rėmimo fondui ataskaitiniams metams ir įvertinus praėjusių kvietimų finansuotų sporto projektų įsipareigojimus einamiesiems metams.

Taigi Sporto rėmimo fondo lėšomis kiekvienais metais vidutiniškai beveik 11 mln. eurų yra skiriama šioms 4 veikloms finansuoti.

I.2 Planuojamų finansuoti 1-4 veiklų srities sporto projektų skaičius

Kiekvienais metais šis projektų skaičius skiriasi.
Trumpa kiekvienų metų finansuojamų projektų statistika (pagal www.srf.lt duomenis):

2019 m. – 321 sporto projektas;
2020 m. – 335 sporto projektai;
2021 m. – 202 sporto projektai;
2022 m. – 110 sporto projektų.

Vidurtiniškai kasmt planuojamų finansuoti projektų skaičius gali sudaryti apie 242 projektus.

Vien 2022 m. Sporto rėmimo fondo kvietimui buvo pateikta 1000 paraiškų. Taigi teikiant paraiškas, reikėtų atsižvelgti ir į konkurencinį faktorių.

I.3 Kas gali teikti paraiškas Sporto rėmimo fondui pagal šias sritis? Galimi pareiškėjai (pagal 2022 m. kvietimo duomenis):

 • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
 • Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto partnerius.
 • Vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai gali teikti tik vieną paraišką.
 • Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai ar dalyvaujant daugiau nei vienoje partnerystėje, visos pateiktos paraiško nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).
 • Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 proc. dalį gali pretenduoti:
 1. projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys arba projektas yra skirtas sporto specialistų, dirbančių arba ketinančių dirbti su neįgaliaisiais asmenimis sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui;
 2. projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
 • yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija arba pareiškėjo (ar bent vieno iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo konkrečiai neįgaliųjų kūno kultūros/fizinio aktyvumo ar sporto veiklą (sprendžiama iš pateikiamų steigimo dokumentų arba priklausymo neįgaliųjų integracijos / neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijų tinklui dokumentų ir pan.);
 • pateikiami įrodymai, kad per paskutinius 3 metus iki paraiškų teikimo termino buvo teikiamos paslaugos / organizuojamos veiklos, skirtos neįgaliesiems arba su neįgaliaisiais dirbantiems fizinio aktyvumo specialistams, ir ši patirtis aprašoma paraiškos dalyje „Informacija apie projektą“.

I.4 Paraiškų teikimo terminas

Kiekvienų metų pabaigoje – lapkričio – gruodžio mėn.

I.5 Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų teikimo ir vertinimo sistemoje adresu  https://sistema.srf.lt

I.6 Projekto trukmė

Iki 4 metų.

I.7 Finansavimo intensyvumas

Minimali sporto projekto finansavimo suma 3 000 Eur.
Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur.
Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

II. Sporto rėmimo fondo finansuojama sritis „Sporto bazės“ (CPVA)

Pagal šią sritį Sporto rėmimo fondo lėšomis yra finansuojami projektai, skirti esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui atlikti.

Finansavimas skiriamas esamoms sporto bazėms:
Kvietime esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo ir (arba) sporto pratyboms, varžyboms ir (arba) kitiems sporto renginiams rengti, kuriame per pastaruosius trejus metus reguliariai vyksta arba vyko pratybos ir (arba) bent kartą per ketvirtį kiekvienais metais vyksta arba vyko varžybos ar kiti sporto renginiai.

II.1 Kvietimo dydis

Sporto rėmimo fondo preliminarus kvietimo ir finansavimo dydis gali skirtis.
Pateikiame trumpą informaciją apie planuotas skirti finansavimo lėšas 2019-2022 m. (pagal www.srf.lt duomenis):

2019 m. – 1 318 000,00 Eur
2020 m. – 3 383 869,00 Eur
2021 m. – 4 131 744,00 Eur
2022 m. – 2 000 000,00 Eur

Taigi vidutiniškai šiai sričiai iš Sporto rėmimo fondo yra skiriama 2 708 403,25 Eur.

II.2 Planuojamų finansuoti srities sporto projektų skaičius

Kiekvienais metais šis projektų skaičius skiriasi.
Atsižvelgiant į tai, kad didžiausias galimas finansavimas pagal šią sritį sporto projektui gali sudaryti apie 450 000 eurų, tai vidutiniškai kasmet gali būti finansuojami apie 6-7 projektai.

Projektų atrankos būdas – projektų atrankos konkursas.

II.3 Kas gali teikti paraiškas Sporto rėmimo fondui pagal šias sritis? Galimi pareiškėjai (pagal 2022 m. kvietimo duomenis):

Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).

II.4 Paraiškų teikimo terminas

Sporto rėmimo fondas skelbia kvietimus kiekvienais metais. Paraiškų pateikimo terminas dažniausia numatomas kiekvienų metų pradžioje – kovo mėn.

II.5 Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos su priedais teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

II.6 Projekto trukmė

Sporto rėmimo fondo finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi prasidėti nuo sporto projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyto termino (kuris negali būti ankstesnis nei sutarties pasirašymo data) ir tęstis iki sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nurodytos sutartyje.

II.7 Finansavimo intensyvumas

Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

Sporto rėmimo fondo didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 450 000 Eur

II.8 Kiti svarbūs prioritetai

 • Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra. 

Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Ne mažiau kaip 10 procentų kvietimo lėšų sumos pirmiausia skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškoms. Iš dalies prie neįgaliųjų sporto plėtros prisidedančioms paraiškoms prioritetas (kėlimas į sąrašo viršų) nesuteikiamas.

 • Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto
  projektų veiklas.

Paraiškoje vietos bendruomenė apibrėžiama (nurodoma, kas ją sudaro) kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis.

Paraiškoje numatyta sporto bazės prieinamumo (laiko ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant reguliaraus pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

 • Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas.

Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas, išskyrus dalyvaujantys bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programose, nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis.

Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Daugiau informacijos apie sporto rėmimo fondą galite rasti šioje nuorodoje

UAB „STS Capital“ su projektų finansavimu ir paraiškų rengimu dirba jau daugiau kaip 20 metų.


Norite įgyvendinti savo sporto projektą?

Susisiekime ir aptarkime galimybes
Simas Lubauskas
8-652-65807
s.lubauskas@stscapital.lt

Daugiau apie mūsų paslaugas galite rasti čia