05/24 Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas

Bendras Programos tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.


Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas (1 rezultatas) ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę (2 rezultatas).


Atviru kvietimu „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“ programos operatorius siekia atrinkti ir finansuoti projektus, kurie labiausiai prisideda siekiant Programos „Sveikata“ 1 rezultato.


Kvietimu bus siekiama įkurti centrus, kuriuose bus teikiamos socialinės kompleksinės aukštos kokybės paslaugos vaikams ir jų šeimoms, siekiant geriausiai atliepti vaiko interesus augti saugioje aplinkoje.
Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir Valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai gali būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.

Tinkami pareiškėjai:
Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų socialinių paslaugų vaikams ir (ar) šeimoms teikimo patirtį.

Tinkami partneriai:
Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros.

Šiame Kvietime ta pati institucija kaip projekto partneris gali dalyvauti keliuose projektuose, tačiau kaip pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.
Projekto partnerių skaičius neribojamas.

Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:  

1. Patalpų, kuriose bus teikiamos socialinės kompleksinės paslaugos vaikams ir jų šeimoms, įrengimas;

2. Socialinių kompleksinių paslaugų vaikams ir jų šeimoms teikimas (įskaitant ir apgyvendinimo centre paslaugas);

3. Priemonių, būtinų socialinių kompleksinių paslaugų teikimui, įsigijimas;

4. Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimas;

5. Socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų kompetencijų, reikalingų darbui su vaikais ir šeimomis, ugdymas.


Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie Programos ir Kvietimo tikslų siekimo bei atitinkantiems šiuos specialiuosius projektų atitikties kriterijus (visi žemiau išvardinti kriterijai yra privalomi visiems projektams):

1. Darbas su vaiku ir šeima turi būti organizuojamas taikant atvejo vadybą, vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atvejo vadybos tvarkos aprašas);

2. Visi atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, kurie teiks socialines paslaugas vaikams ir šeimoms turi būti įdarbinti „Vienos stotelės“ centre;

3. Projekto metu turi būti organizuojami mokymai atvejo vadybininkams ir socialiniams darbuotojams įgūdžių, reikalingų darbui su šeima, ugdymui. Ne mažiau kaip 50 proc. iš visų apmokytų specialistų turi būti „Vienos stotelės“ atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai darbui su šeima. Praktinė mokymų dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. mokymo turinio;

4. Turi būti teikiamos apgyvendinimo paslaugos, sukuriant vaikui ir šeimai tinkamą, saugią aplinką. Apgyvendinimas turi būti taikomas tiek ilgai, kiek reikia šeimos krizei išspręsti, tačiau ne ilgiau nei 12 mėnesių. Projekto vykdymo metu apgyvendinimo paslauga turi būti teikiama nemokamai;

5. Turi būti teikiamos tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugos, kurios atitiktų tėvų poreikius (pvz. identifikuotus konkrečius trūkstamus įgūdžius, vaikų amžių, vaiko raidos poreikius ir pan.). Tėvystės įgūdžių ugdymas turi būti vykdomas tiek dirbant individualiai su tėvais (kai dirbama tik su konkrečia šeima, sprendžiant jos konkrečią situaciją), tiek grupėje (kai organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, užsiėmimai ir panašios veiklos);

6. Turi būti užtikrinta pavėžėjimo paslauga, kai paslaugų gavėjas apgyvendinimo centre metu neturi kitos galimybės pasiekti centro ir (ar) švietimo ir ugdymo įstaigos ir (ar) darbovietės ir (ar) kitos būtinos įstaigos, institucijos ar organizacijos.


Įgyvendindami projektus, Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių Programos stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:

 • Paslaugas gavusių asmenų skaičius;
 • Pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis (skalėje nuo 1 iki 5).

Pareiškėjai turi projektu prisidėti prie šių Programos produkto rodiklių įgyvendinimo:

 • Įsteigti „Vienos stotelės“ centrai (egzistuojančios infrastruktūros pagrindu);
 • Specialistų, dirbančių su vaikais ir šeimomis, kurie buvo apmokyti dirbti su atvejo vadyba, skaičius;
 • Tėvų, sustiprinusių tėvystės įgūdžius, skaičius.

Pareiškėjai, teikiantys paraišką kartu su partneriu iš Valstybės donorės, turi siekti projektu prisidėti prie dvišalio Programos rezultato „Glaudesnis paramos gavėjų ir donorų valstybės subjektų, dalyvaujančių programoje, bendradarbiavimas“, kuris išreiškiamas šiais stebėsenos rodikliais:

 • Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų ir Donorų valstybių subjektų lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą);
 •  Pasitenkinimo partneryste lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą);
 •  Bendradarbiaujančių organizacijų, pritaikančių partnerystėje įgytas žinias, dalis (išskaidyta pagal valstybės tipą);
 • Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, šalis Valstybes donores);
 •  Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, šalis Valstybes donores);
 •  Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius (išskaidyta pagal šalis Valstybes donores).

Įgyvedindami projektus, Pareiškėjai turi siekti su projekto tęstinumu susijusio stebėsenos rodiklio, kurio reikšmės turės būti užtikrintos ir pasiektos projekto tęstinumo laikotarpiu:

 • Privalomas paslaugas gavusių asmenų skaičius.

Bendras kvietimui skirtas biudžetas 1 700 000,00 eurų

Mažiausia ir didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai:

Galima prašyti mažiausia lėšų suma – 700 000,00 eurų.
Galima prašyti didžiausia lėšų suma – 1 000 000,00 eurų

Finansavimo intensyvumas iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų trukmė iki 30 mėnesių.

Paraiškų pateikimo terminas 2021 m. liepos 19 d. 16:00

UAB „STS Capital“ ekspertų komanda, turinti daugiametę verslo konsultavimo, dokumentų rengimo ir paraiškų rašymo patirtį, gali padėti Jūsų įmonei užpildyti paraišką bei kitus reikiamus dokumentus finansavimo pagal priemonę „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“ gavimui.

SUSISIEKITE:

+370 652 65 807 arba info@stscapital.lt

+370 610 28 597 arba m.izokaitis@stscapital.lt

Daugiau informacijos: https://www.eeagrants.lt/programos/kvietimai/id/118/program/1