Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse | iki 2024 09 19

Saules elektrines, vejo jegaines

Kvietimas Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse

Nuo 2023 m. rugsėjo 20 d. 8.00 val. privatūs juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo veiklą „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ (toliau – Priemonė). Paraiškas Agentūra priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios.

Parama projektams teikiama naudojant Klimato kaitos programos lėšas. 2023 m. kvietimui numatyta bendra paramos suma siekia 10 mln. eurų,  maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių), atsižvelgiant į de minimis pagalbos teikimo sąlygas ir nuostatas.

Iki projektų įgyvendinimo planų (PĮP) pateikimo liko

00
Dienos
00
Valandos
00
Minutės
00
Sekundės
Kvietimas pasibaigęs!

Galimi pareiškėjai

Kvietimo „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse” pareiškėjas – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo – vidutinė arba didelė įmonė, kuri:

 • nevykdo veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą;
 • nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
 • nėra šilumos tiekimo įmonė.

Galimi partneriai

Negalimi

Finansavimo intensyvumas

Finansavimas pagal priemonę teikiamas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972 (toliau – Reglamentas (ES) 1407/2013) (bendra vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį).

Finansavimas įrenginiams apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo priede nustatytą 1 kW arba 1 m2 fiksuotąjį įkainį padauginus iš įrenginio vardinės galios (kW) arba saulės energijos kolektorių užimamo ploto (m2).

FIKSUOTI IŠLAIDŲ DYDŽIAI 

Nr.

Įrenginio tipas

Maksimalus fiksuotas įkainis, 1 kW kaina, Eur

1.

Saulės elektrinė

217 (be PVM);  262,57 su PVM

2.

Vėjo elektrinė

314 (be PVM); 379,94 su PVM

3.

Biokuro katilas

67 (be PVM); 81,07 su PVM

4.

Šilumos siurblys oras–vanduo

185 (be PVM); 223,85 su PVM

5.

Šilumos siurblys vanduo-vanduo

300 (be PVM); 363,00 su PVM

6.

Šilumos siurblys žemė–vanduo

349 (be PVM); 422,29 su PVM

 

 

Maksimalus fiksuotas įkainis (1 m2 kaina) Eur

7.

Saulės energijos kolektoriai

98 (be PVM);  118,58 su PVM

Priemonei "Iškastinio kuro naudojimo mažinimas" skirtas biužetas

Numatytas biudžetas – 10.000.000,00 Eur

Didžiausias ir mažiausias finansavimas projektui

Kompensacinė išmoka: 200.000,00 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos finansuoti projektų išlaidos technologijoms, pakeičiančioms iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį, įsigyti ir įsirengti:

ATKREIPIAME DĖMESĮ: įranga, nurodyta 1. ir 2. punktuose, privalo būti įrengiama kartu su 3.-7. punktuose (pasirinktinai) nurodyta įranga.  Atskirai diegiama 1. ir 2. punktuose ar 3.-7. punktuose nurodyta įranga nefinansuojama.

1. saulės elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti išlaidos.

2. vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti išlaidos;

3. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti fluorintų dujų (toliau – F-dujų) alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių visuotinio atšilimo potencialas (toliau – VAP) yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami.

4. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami.

5. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami.

6. saulės energijos kolektoriui vandeniui šildyti, kurio naudingumo koeficientas nurodytas įrenginio techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 814/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), įsigyti, kai saulės energijos kolektorių sistema dengia ne mažiau kaip 40 proc. metinio šilumos energijos poreikio vandeniui šildyti.

7. naujam biokuro katilui, atitinkančiam 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, įsigyti. Biokuro katilas gali būti įrengiamas pastate, registruotame teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną.

8. Įranga, nurodyta 1. ir 2. punktuose, privalo būti įrengiama kartu su 3.-7. punktuose (pasirinktinai) nurodyta įranga.  Atskirai diegiama 1. ir 2. punktuose ar 3.-7. punktuose nurodyta įranga nefinansuojama.

Projektų įgyvendinimo planų (PĮP) teikimo laikotarpis

Projektų įgyvendinimo planus reikia reikia pateikti – 2024 09 19 12 val.

Kartu su PĮP teikiami dokumentai

Teikiant paraišką pagal „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse” priemonę privaloma pateikti:

 • Pareiškėjas paraiškoje turi nurodyti atsakingo ar įgalioto fizinio asmens vardą, pavardę, projekto pavadinimą, fizinio arba juridinio asmens kodą, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodą (jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas), juridinio asmens (buveinės) adresą, projekto įgyvendinimo vietos adresą, telefono  numerį, elektroninį paštą;
 • ataskaitą apie kontroliuojamus ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (FR0438);
 • įgaliojimą atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus;
 • akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas. Išduotos sąlygos paraiškos pateikimo Agentūrai metu privalo galioti;
 • iškastiniu kuru kūrenamo šilumos gamybos įrenginio nuotrauką;
 • laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinta, kad projekto išlaidos, kurioms prašoma subsidijos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš Programos lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų ar kitų nacionalinių programų lėšų;
 • pastato unikalų numerį ar unikalų žemės sklypo, kuriame bus įgyvendinamas projektas, numerį;
 • planuojamos įrangos įrenginio vardinę galią (kW) ir (ar) saulės energijos kolektoriaus užimamą plotą (m2);
 • prašomą skirti subsidiją Eur/kW (be PVM), kuri negali būti didesnė, nei nustatyta Tvarkos aprašo 23 punkte ir Tvarkos aprašo 1 priede;
 • planuojamą per projekto vertinamąjį laikotarpį sumažinti ŠESD kiekį, kuris apskaičiuojamas pagal pridedamas skaičiuokles ČIAČIA, vadovaujantis:
 • saulės elektrinės ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažėjimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 3,08 t CO2e 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios;
 • vėjo elektrinės ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 9,72 t CO2e 1 kW vėjo elektrinės įrengtosios galios;
 • šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 4,66 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;
 • šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 7,19 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;
 • šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 7,19 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;
 • saulės energijos kolektoriui šildyti vandenį ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 1,83 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;
 • naujam biokuro katilui ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 8,58 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios.informaciją apie pareiškėjo įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė ar didelė) , kai pareiškėjas yra juridinis asmuo.

Daugiau informacijos apie finansuojamą priemonę galite rasti

Daugiau informacijos apie kvietimą „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse” ir reikalavimus galite rasti čia.

Administruojančioji institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra

Norite pasinaudoti kvietimo "Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse" galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

ES parama verslui

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums įdomaus kvietimo?

Patikrinkite mūsų skelbiamus kvietimus ir informaciją skiltyje Finansavimo galimybės

Daugiau apie UAB "STS Capital"