Kvietimas „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą” iki 2024 04 04 (privatus sektorius)

Atviri duomenys

Kvietimo "Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą" finansuojamos projektų veiklos

05-002-01-07-07-09-01 Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Sostinės regionas); 
05-002-01-07-07-09-02 Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). 

Kvietimo "Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą" galimi pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti

70 000.00 Eur

Tinkamos finansuoti išlaidos

1. Projektą vykdančių darbuotojų DU išlaidos;

2. Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos programinės įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos;

3. Su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, kurių pats projekto vykdytojas negali atlikti, pirkimo išlaidos;

4. Netiesioginės išlaidos. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma

Finansuojamoji dalis

50 proc.

Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma

6.000.000,00 Eur

Projektų atrankos specialieji kriterijai

  1. Projektui įgyvendinti reikalingi atviri duomenys naudojami iš Lietuvos atvirų duomenų portalo ir kitų viešai prieinamų atvirų duomenų portalų.
  2. Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 1 metus veikianti MVĮ, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.
  3. Įgyvendinus projektą, projekto vykdytojas bus priskirtinas prie aukštą skaitmeninio intensyvumo lygį turinčių įmonių (vadovaujantis skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu (DESI).

Prie kvietimo "Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą" paraiškos pridedami dokumentai

Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietime teikti PĮP nustatyta tvarka:

1.    laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo principo reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai, taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

2.    užpildytą PFSA 3 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti; 

3.    užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją, pagal ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija);

4.    Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

5.    finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą) pagrindžiančius dokumentus;

6.    dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (bent vieną komercinį pasiūlymą, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir kt.);

7.    dokumentus, pagrindžiančius darbo užmokesčio (toliau – DU) išlaidų pagrįstumą (projekto veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu DU analogiškoms MVĮ pareigybėms. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui 3–12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU paskyrimo ir išmokėjimo faktą.

Projekto parengtumui taikomas reikalavimas, kurio neįvykdžius ir kartu su PĮP nepateikus dokumentų, PĮP atmetamas neprašius papildomų dokumentų: turi būti parengtas ir kartu su PĮP pateiktas PFSA 3 priedas.

Norite pasinaudoti kvietimo "Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt