„MVĮ Įgūdžiai” | parama mokymams iki 2024 02 05

MVI Igudziai

Darbuotojų mokymo svarba

MVĮ sektoriuje darbuotojų įgūdžių ugdymas yra būtinas norint išlikti konkurencingiems. Tai apima tiek technologinius įgūdžius, tiek verslo vadybos, informacinių technologijų, ir finansinius įgūdžius. „MVĮ Įgūdžiai” ne tik padeda verslams geriau suprasti savo rinką, bet ir suteikia galimybę efektyviau valdyti išteklius, gerinti klientų aptarnavimą ir inovatyviai plėtoti produktus bei paslaugas.

"MVĮ Įgūdžiai" kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Ugdyti labai mažoms įmonėms, mažoms įmonėms ir vidutinėms įmonėms reikalingus darbuotojų įgūdžius“ projektų finansavimo sąlygų aprašu.

"MVĮ Įgūdžiai" kvietime remiama veikla

Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (poveiklės – ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Sostinės regionas) ir ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Siekiant paskatinti perėjimą prie žiniomis grindžiamos ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos ir spręsti iššūkius, susijusius su pramonės pertvarka, planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Bus ugdomi MVĮ reikiami įgūdžiai pagal Koncepcijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetus (toliau – MTEPI prioritetas), identifikuoti nuolatinio verslumo galimybių paieškos proceso metu.

"MVĮ Įgūdžiai" veiklos pagal regionus

05-001-01-05-07-01-01Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Sostinės regionas)
05-001-01-05-07-01-02 

Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Galimi "MVĮ Įgūdžiai" pareiškėjai

Kvietime gali dalyvauti:

1) Labai mažos ir mažos įmonės

2) Vidutinės įmonės

Specialieji "MVĮ Įgūdžiai" kriterijai

1. Projekte suplanuotos veiklos atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką.

2. Projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka bent vieno MTEPI prioriteto specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, nustatytą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgūdžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4-285 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgūdžių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įgūdžių sąrašas).

3. Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti MVĮ, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos (iš savo pagamintos produkcijos) per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 145 000,00 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), kai įmonė labai maža arba maža.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti

Pagal kvietimo „MVĮ Įgūdžiai” kvietimo reikalavimus galimos didžiausios finansavimo sumos:

1) 40.000,00 Eur – labai mažoms ir mažoms įmonėms;

2) 100.000,00 Eur – vidutinėms įmonėms.

Kvietime "MVĮ Įgūdžiai" finansuojamoji dalis

  1. Iki 70 proc. – kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione
  2. Iki 50 proc. – kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

Kvietimo "MVĮ Įgūdžiai" tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnį:

1. išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko) (darbo užmokesčio išlaidos). Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;

2. mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos; Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;

3. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;

4. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes, apgyvendinimo išlaidos;

5. išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

6. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos;

7. bendrosios netiesioginės išlaidos (administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos) pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma

Bendras kvietimo biudžetas – 7.500.000,00 Eur:

– iki 2 500 000,00 Eur skiriama projektams įgyvendinti Sostinės regione;

– iki 5 000 000,00 Eur skiriama projektams įgyvendinti Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

"MVĮ Įgūdžiai" projektų įgyvendinimo planų teikimo laikotarpis

Projektų įgyvendinimo planai yra teikiami iki 2024 02 05

Norite pasinaudoti galimybe? Galime Jums padėti

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums tinkamo kvietimo?

Pažiūrėkite mūsų kitus kvietimus ir finansavimo galimybes čia.