Kvietimas Poveiklės Nr. 8.2. Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams iki 2024 05 31 (viešasis ir privatus sektorius)

Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas

Finansuojamos projektų veiklos

08-001-04-01-01-08-02 yra pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01, veiklos eilės Nr. 8 poveiklė Nr. 8.2 „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“.

Pagal Aprašą finansuojamų projektų veiklos – kultūros infrastruktūros objekto atnaujinimas esamos kultūros infrastruktūros pagrindu, siekiant gerinti kultūros infrastruktūrą taip, kad būtų sudarytos sąlygos plėsti teikiamas kultūros paslaugas bei įtraukti naujas kultūros paslaugas, didinti jų kokybę, įvairovę, pagal galimybes skatinti interaktyvumą bei prieinamumą, tenkinant šiuolaikinės visuomenės poreikius bei stiprinant socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įsitraukimą į dalyvavimą kultūroje, bei aktualizuojant ir įveiklinant kultūros infrastruktūros objektą (toliau – Objektas) ar jo dalį. Projekto metu turi būti padidintas Objekto ar jo dalies patrauklumas, ekonominis gyvybingumas ir konkurencingumas, prisidedama prie kultūros išteklių prieinamumo ir naudojimosi jais gerinimo, kultūros, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Galimi pareiškėjai

Pagal kvietimą „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams” galimi pareiškėjai: Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra Objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.

Galimi partneriai

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti

708 333.00 Eur

Finansuojamoji dalis

Pagal kvietimą „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams” projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 85 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal Aprašą finansuojamos šios projektų veiklos

– Objekto ar jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, statybos, tvarkomieji statybos (rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto), tvarkybos darbai, kaip tai numatyta Paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“;

– Objekto ar jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, įveiklinimui reikalingos naujos įrangos, naujų baldų įsigijimas, įdiegimas. 

Detalesnę informaciją apie kvietimą galite rasti

Daugiau informacijos apie kvietimą galite rasti čia.

Paraiškų teikimo laikotarpis

Projektų įgyvendinimo planai  teikiami iki 2024-05-31 

Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  1. Projektui skiriamo finansavimo efektyvumas kultūros infrastruktūros objekte
  2. Pareiškėjo prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu 
  3. Įgyvendinamų Universalaus dizaino principų skaičius
  4. Universalaus dizaino principų įgyvendinimui skiriamas procentinės išlaidų dalies dydis
  5. Kultūros infrastruktūros objekto pobūdis

Norite pasinaudoti kvietimo galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt