Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą | iki 2024 03 31

Aplinkai palankus produktai ir technologijos

Kvietimas "Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą" (privatus sektorius)

Pagal Aprašą finansuojama veikla – aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas (projekto metu vykdant nuo 6 iki 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą).

Iki projektų įgyvendinimo planų (PĮP) pateikimo liko

00
Dienos
00
Valandos
00
Minutės
00
Sekundės
Kvietimas pasibaigęs!

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai- ne pramonės srityje veikiantys SVV subjektai, atitinkantys Aprašo 9 punkte nurodytus specialiuosius atrankos kriterijus. Vienas pareiškėjas pagal kvietimą, paskelbtą remiantis Aprašo nuostatomis, gali pateikti ne daugiau kaip vieną PĮP. 

Galimi partneriai

Partneriai negalimi

Finansavimo intensyvumas

iki 80 proc. tinkamų finansavimo lėšų

Priemonei "Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą" skirtas biužetas

Numatytas biudžetas – 588.900,00 Eur

Didžiausias ir mažiausias finansavimas projektui

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50.000,00 Eur

Remiamos veiklos

Aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas (projekto metu vykdant nuo 6 iki 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą).

Projektams keliami reikalavimai:

 • Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. 
 • Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.
 • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų. 
 • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos projekto vykdytojo lėšomis.
 • Projektų veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų investicijų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą. 
 • Projektams taikomi visi PFSA išvardyti rodikliai. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos. 
 • Projektai turi atitikti bendruosius projekto atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 2 priede.
 • Projektų komunikacijos ir informavimo veiksmai atliekami vadovaujantis Taisyklių VIII skyriaus 1 skirsnio nuostatomis.
 • Projekto finansuojamos veiklos pareiškėjo rizika gali būti pradėtos vykdyti nuo PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos.

Projektų įgyvendinimo planų (PĮP) teikimo laikotarpis

Projektų įgyvendinimo planus reikia pateikti iki 2024 03 31 17 val.

Projektų specialieji atrankos kriterijai

1. Pareiškėjas - ne pramonės srityje ir ne trumpiau kaip 12 mėn. veikiantis SVV subjektas

Vertinimo metodas

Pareiškėjas atitinka kriterijų, jei tenkina visus toliau nurodytus reikalavimus:

 • veikia ne pramonės srityje (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“; 
 • nevykdo pagrindinės veiklos, kuri priskiriama pagal EVRK 2 red.  B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ ir De minimis reglamente nurodytiems sektoriams); 
 • pareiškėjo pajamos 2022 metais iš ne pramonės veiklos (-ų) sudarė ne mažiau kaip 51 procentą visų veiklų;
 • iki PĮP pateikimo veikia ne trumpiau kaip 12 mėn.

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik atliekant projekto vertinimą.

2. Pajamos už 2022 metus

Vertinimo metodas

Vertinama ar pareiškėjo pardavimo pajamos 2022 metais sudarė ne mažiau kaip 25 000 Eur iš ne pramonės srities veiklos (-ų). 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik atliekant projekto vertinimą.

3. Veiklos vykdymas MTEP srityse

Vertinimo metodas

Pareiškėjas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • Per paskutinius 3 metus iki PĮP pateikimo vykdė MTEP veiklas ir tai deklaravo (bent už vienus metus) Valstybės duomenų agentūrai, kad vykdė viešosiomis lėšomis finansuojamas MTEP veiklas.
 • Per paskutinius 3 metus iki PĮP pateikimo yra vykdęs su mokslo ir studijų institucijomis bendrus MTEP projektus (turi rašytinę (-es) sutartį (-is) kaip projekto partneris, įgyvendinant bendrus MTEP projektus).
 • Yra sudaręs MTEP paslaugų sutartį su mokslo ir studijų institucijomis dėl PĮP planuojamų vykdyti MTEP veiklų.
 • Turi darbuotoją (-ų), turintį (-čių) MTEP veiklų vykdymo patirties (turi įrodančius dokumentus apie dalyvavimą MTEP projekte (-uose) ar kvalifikaciją vykdyti MTEP veiklas (turi mokslinių publikacijų ir (ar) mokslo laipsnio diplomą) ir dirbantį (-čius) Pareiškėjo įmonėje  ne trumpiau kaip 6 mėn.

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik atliekant projekto vertinimą.

Šis kriterijus tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo horizontaliojo principo. 

4. Prototipo atitiktis

Vertinimo metodas

Pareiškėjo projekto metu numatomo kurti ir diegti aplinkai palankaus produkto arba technologijos prototipas turi atitikti nuo 6 iki 9 MTEP etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą.

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik atliekant projekto vertinimą.

Šis kriterijus tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo horizontaliojo principo.

5. Atitiktis žaliosios ekonomikos principui

Vertinimo metodas

Projektu numatomas kurti ir diegti aplinkai palankus produktas arba technologija turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • Mažės aplinkai palankiam produktui pagaminti sunaudojamų žaliavų kiekis arba aplinkai palankios technologijos taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį. Pokytis – ne mažiau kaip 15 proc.
 • Aplinkai palankus produktas sunaudos mažiau energijos arba aplinkai palankios technologijos taikymas padės sunaudoti mažiau energijos. Pokytis – ne mažiau kaip 15 proc.
 • Aplinkai palankiems produktams pagaminti bus naudojamas mažesnis  pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų kiekis arba iš viso bus nenaudojama jokių pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų, arba aplinkai palankių produktų arba  technologijų taikymas padės sumažinti įmonės veikloje (-ose) naudojamų pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų kiekį, arba padės iš viso išvengti pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų naudojimo. Pokytis – ne mažiau kaip 15 proc. 
 • Aplinkai palankius produktus bus galima perdirbti pasibaigus jų galiojimo terminui arba aplinkai palankių produktų arba technologijų taikymas padės perdirbti produktus pasibaigus  jų galiojimo terminui. 

Šis atrankos kriterijus prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo.

Daugiau informacijos apie finansuojamą priemonę galite rasti

Daugiau informacijos apie kvietimą „Skatinti aplinkai produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą” ir reikalavimus galite rasti čia.

Administruojančioji institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra

Norite pasinaudoti kvietimo "Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą (privatus sektorius" galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

ES parama verslui

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums įdomaus kvietimo?

Patikrinkite mūsų skelbiamus kvietimus ir informaciją skiltyje Finansavimo galimybės

Daugiau apie UAB "STS Capital"