Kvietimas „Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas” (viešasis sektorius)

Sveikatos prieziuros istaigu infrastrukturos modernizavimas

Kvietimo "Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas" pristatymas Nr. 09-029-P

Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus „Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas“ (Kvietimas) parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 21 (Aprašas), patvirtintu 2023 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1144 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Kvietimo "Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas" tikslinės grupės

Projekto įgyvendinimo planų pagal kvietimo reikalavimus yra teikiami iki 2024-04-30 17:00 val.

Pareiškėjų tipas

Vešasis sektorius

Projektų atrankos būdas

Valstybinis planavimas

Regionas

1) Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
2) Sostinės regionas

Atsakinga institucija

Sveikatos apsaugos ministerija

Administruojančioji institucija

Centrinė projektų valdymo agentūra

Finansuojamos projektų veiklos

11-002-02-11-01-02-04 Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas
11-002-02-11-01-02-05 Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 

Lietuvos gyventojai, skubios medicinos pagalbos, intensyviosios terapijos, infekcinių ligų skyrių pacientai, sveikatos priežiūros specialistai

Galimi pareiškėjai

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė,
VšĮ Ukmergės ligoninė, 
VšĮ Druskininkų ligoninė, 
VšĮ Visagino ligoninė, 
VšĮ Kėdainių ligoninė, 
VšĮ Jonavos ligoninė, 
VšĮ Jurbarko ligoninė, 
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, 
VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė, 
VšĮ Rokiškio rajono ligoninė,
VšĮ Pasvalio ligoninė.

Finansuojamoji dalis

Kvietimo „Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas” finansavimas – 100 proc.

Bendra kvietimo finansavimo suma

36 377 947.00 Eur

Kvietimo "Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas" projektų įgyvendinimo planų teikimo laikotarpis

Reikalavimai projektams

Įgyvendinant Pažangos priemonę investicijos bus skiriamos intensyviosios terapijos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau  – ASPĮ) skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos (intensyviosios terapijos) skyriams modernizuoti, siekiant užtikrinti įstaigų pasirengimą ekstremaliųjų situacijų atvejais teikti kokybiškas ir saugias paslaugas.

1.    Pagal šį Aprašą finansuojama veikla (pastatų statyba ir (ar) rekonstrukcija, ir (ar) patalpų remontas, ir (ar) įrangos įsigijimas, ir (ar) vidinių ASPĮ informacinių sistemų adaptavimas skubiosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo srityje, siekiant užtikrinti centralizuotą skubiosios medicinos pagalbos paslaugų stebėseną, analizę, kokybės vertinimą ir prieinamumą) atitinka Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 319 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos patvirtinimo“, Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“ 2 veiklą – pasirengimo grėsmėms stiprinimas, 2.4 poveiklę – regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas, ir 2.5 poveiklę – regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.

2.    Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

3.    Projektams taikomos matomumo ir informavimo priemonės nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. Papildomi matomumo reikalavimai nenustatomi. 

4.    Projekto parengtumo reikalavimai: daiktinės pareiškėjo teisės į statinį ir (ar) žemę, kurioje įgyvendinant projektą bus vykdomi naujos statybos / rekonstrukcijos / kapitalinio remonto darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojami pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Jei nurodytos daiktinės teisės galioja trumpiau nei penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, turi būti pateikiamas įsipareigojimas užtikrinti šį reikalavimą.

Projektų įgyvendinimo trukmė

Finansuojamos veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2027 m. gruodžio 31 d. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, finansuojamų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka ne ilgiau kaip iki 2029 m. rugsėjo 30 d.

Kartu su projekto įgyvendinimo planu teikiami dokumentai

Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

Kiti priedai: 

1.    įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;

2.    investicijų projektas (jei taikoma), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“;

3.    dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz.,  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.);

4.    dokumentai, patvirtinantys daiktines pareiškėjo teises į žemės sklypą arba kitą nekilnojamąjį turtą, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (jei taikoma). Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo / naudojimo sutarties kopija ir (ar) turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei toks sutikimas nėra išreikštas turto perdavimo valdyti / naudotis sutartyje). Turto valdymo sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo projekto veiklų finansavimo pabaigos, ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Jei nurodytos daiktinės teisės galioja trumpiau nei penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, turi būti pateikiamas įsipareigojimas užtikrinti šį reikalavimą;

5.    jei statinys, kuriame numatoma atlikti rangos darbus, turi bendraturčių, statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopija;

6.    jei projekte numatomi statybos darbai ir pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privalomas statinio projektas (toliau – statinio projektas), statinio projekto, parengto ir patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopija. Teikiama visos sudėties statinio techninio projekto elektroninė versija PDF formatu arba tokiu formatu, kad būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Jei yra gautas statybą leidžiantis dokumentas , kartu pateikiama jo kopija;

7.    jei statybos darbus planuojama vykdyti kultūros paveldo statiniuose ar statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objektų teritorijose, gali būti prašoma pateikti ir papildomų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų reikalingų dokumentų kopijas (jei taikoma);

8.    jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra parengtas ir patvirtintas, teikiama patvirtintos statinio projektavimo užduoties kopija; 

9.    jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektas dar nėra parengtas ir patvirtintas ar statinio projekto rengti neprivaloma, teikiami patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimčių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas, arba dokumentai, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina, bei preliminarūs rangovų komerciniai pasiūlymai ir (arba) kainų apklausos suvestinė;

10.    pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas finansuoti išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentas (įstaigos finansinės ataskaitos, teritorinei ligonių kasai teikta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaita, banko sąskaitos išrašas ar kt. dokumentai);

11.    Aprašo 21.1 priedo „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“ pagrindimo  dokumentai.

Daugiau informacijos apie kvietimą galite rasti

Daugiau infomacijos apie kvietimo reikalavimus galite rasti čia

Norite pasinaudoti kvietimo galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums įdomaus kvietimo?

Patikrinkite mūsų skelbiamus kvietimus ir informaciją skiltyje Finansavimo galimybės