Energijos vartojimo efektyvumo pramonės įmonėse didinimas (privatus sektorius) | iki 2024 04 16

Energijos efektyvumo didinimas pramones imonese

Kvietimas Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (privatus sektorius)

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Iki projektų įgyvendinimo planų (PĮP) pateikimo liko

00
Dienos
00
Valandos
00
Minutės
00
Sekundės
Kvietimas pasibaigęs!

Galimi pareiškėjai

Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės

Galimi partneriai

Negalimi

Finansavimo intensyvumas

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Visa Lietuva): 

Iki 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms 

Iki 40 proc. vidutinėms įmonėms 

Iki 30 proc. didelėms įmonėms 

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas): 

Iki 65 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms  

Iki 55 proc. vidutinėms įmonėms  

Iki 45 proc. didelėms įmonėms 

Priemonei "Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (privatus sektorius)" skirtas biužetas

Numatytas biudžetas – 40.000.000,00 Eur

Didžiausias ir mažiausias finansavimas projektui

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 1 200 000,00 Eur (vienas milijonas du šimtai tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Remiamos veiklos

Didinti EVE pramonės įmonėse (poveiklės – didinti EVE pramonės įmonėse (visa Lietuva) ir didinti EVE pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Numatoma investuoti į EVE didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių ir pagalbinių procesų infrastruktūros atnaujinimą. Kai įmonė projekte planuoja keisti ir technologinius ir pagalbinius procesus, įmonė įsipareigoja išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 proc. nuo viso gamybos proceso (visų technologinių (pagrindinių) ir pagalbinių procesų). Kai įmonė planuoja keisti tik technologinį (pagrindinį) procesą, įmonė įsipareigoja sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc. nuo viso technologinio proceso.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos aukštesniam EVE lygiui pasiekti. Jos nustatomos, investicines išlaidas lyginant su investicinėmis išlaidomis pagal priešingos padėties scenarijų, kurios būtų vykdomos, jei pagalba nebūtų teikiama, taip (išsamūs paaiškinimai su konkrečiais pavyzdžiais dėl tinkamų finansuoti išlaidų ir (ar) jų apskaičiavimo būdų pateikiami administruojančiosios institucijos tinklapyje kvietimo „EVE pramonei“ skiltyje „Dokumentai“):

1. Kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma mažesnio EVE investicija, atitinkanti įprastą komercinę praktiką atitinkamame sektoriuje arba pagal atitinkamą veiklą, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir mažesnio EVE investicijos išlaidų.

2. Kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma tokia pati investicija, kuri bus vykdoma vėliau, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir vėlesnės investicijos išlaidų grynosios dabartinės vertės skirtumas, diskontuotas iki to momento, kai bus vykdoma remiama investicija.

3. Kai pagal priešingos padėties scenarijų esami įrenginiai ir įranga būtų toliau eksploatuojami, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir investicijos į esamo įrenginio ir įrangos techninę priežiūrą, remontą ir modernizavimą išlaidų grynosios dabartinės vertės skirtumas, diskontuotas iki to momento, kai bus vykdoma remiama investicija.

4. Įrangos, kuriai taikomos išperkamosios nuomos sutartys, atveju tinkamos finansuoti išlaidos yra įrangos išperkamosios nuomos, kuriai skiriama valstybės pagalba, ir mažesnio EVE įrangos, kuri būtų nuomojama nesant pagalbos, išperkamosios nuomos grynosios dabartinės vertės skirtumas. Išperkamosios nuomos išlaidos neapima išlaidų, susijusių su įrenginių arba įrangos eksploatavimu (išlaidų degalams, draudimo, techninės priežiūros, kitų vartojimo reikmenų išlaidų), neatsižvelgiant į tai, ar jos yra išperkamosios nuomos sutarties dalis.

Projektų įgyvendinimo planų (PĮP) teikimo laikotarpis

Projektų įgyvendinimo planus reikia pateikti iki 2024 04 16 17 val.

Kartu su PĮP teikiami dokumentai

Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietimo teikti PĮP skelbime nustatyta tvarka administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus:

1. PFSA 1 priedą, kuriame pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka šiame PFSA priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui reikalavimus, ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

2. dokumentus, kuriuose pateikiama informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priede pateiktą formą;

3. atlikto privalomojo energijos vartojimo audito ataskaitą, parengtą ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai, ir papildomą energijos audito ataskaitą, jei tokio audito tikslingumas buvo nustatytas privalomojo audito metu, kai pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė. Atlikto privalomojo energijos vartojimo audito ataskaitos, parengtos po kvietimo teikti PĮP paskelbimo, privalo būti auditorių patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu;

4. atlikto energijos vartojimo audito ataskaitą, parengtą ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai, kai pareiškėjas yra MVĮ. Atlikto privalomojo energijos vartojimo audito ataskaitos, parengtos po kvietimo teikti PĮP paskelbimo, privalo būti auditorių patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5. jeigu pramonės įmonės energijos vartojimo auditą atliko ir parengė ES valstybės narės auditorius, auditą parengusio auditoriaus kvalifikacijos atestato kopiją ir dokumentus, patvirtinančius, kad Direktyvos 2012/27/ES 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemos arba lygiavertės kvalifikavimo sistemos yra palygintos tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos;

6. užpildytą PFSA 3 priedą pagal pateiktą formą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams ir išlaidų tinkamumui įvertinti;

7. smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis (arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė);

8. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir kita);

9. dokumentus, reikalingus tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti, priklausomai nuo pasirinkto apskaičiavimo būdo, nurodyto PFSA 8.7 ir (arba) 8.9 papunktyje;

10. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą į tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kita.

Daugiau informacijos apie finansuojamą priemonę galite rasti

Daugiau informacijos apie kvietimą „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (privatus sektorius)” ir reikalavimus galite rasti čia.

Administruojančioji institucija – Inovacijų agentūra

Norite pasinaudoti kvietimo "Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (privatus sektorius)" galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

ES parama verslui

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums įdomaus kvietimo?

Patikrinkite mūsų skelbiamus kvietimus ir informaciją skiltyje Finansavimo galimybės

Daugiau apie UAB "STS Capital"