Kvietimas Expo galimybės | iki 2023 12 29

Expo Galimybės

Kvietimas Expo galimybės

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m.  rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 4-438 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Iki projektų įgyvendinimo planų (PĮP) pateikimo liko

00
Dienos
00
Valandos
00
Minutės
00
Sekundės
Kvietimas pasibaigęs!

Kvietimo Expo galimybės regionas

Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas

Finansuojamos projektų veiklos

Pagal Expo galimybės kvietimą remiamos veiklos: MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Bus finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

Veikla – Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Galimi pareiškėjai

MVĮ – labai mažos, mažos, vidutinės įmonės.

Pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančiai įmonei.

Galimi partneriai

Negalimi

Finansavimo intensyvumas

Iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Finansavimas

Priemonei skirtas biužetas

Numatytas biudžetas – 5 000 000.00 Eur

Didžiausias ir mažiausias finansavimas projektui

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

1. Dalyvavimo tarptautinėje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje,  parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);

2. Produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos. Produkcijos sertifikavimas gali apimti ir produkcijos gamybos proceso vertinimą, kai tai yra neatskiriama produkcijos sertifikavimo dalis;

 3. Interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos (turi būti skirtos tiek vietos, tiek užsienio rinkų paieškai ir plėtrai), kurios gali sudaryti ne daugiau nei 15 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

4. Eksporto vadybininko darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka (taikoma MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Šios išlaidos neapima PFSA 8.3.1 papunktyje nurodytų projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų.

Projektų įgyvendinimo planų (PĮP) teikimo laikotarpis

Projektų įgyvendinimo planus reikia reikia pateikti – 2023 12 29 17 val.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

Kartu su PĮP teikiami dokumentai

Lartu su PĮP kartu turi būti pateikta:

1. Laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

2. Užpildytą PFSA 3 priedą, pagal pateiktą formą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, word arba excel formatu;

3. Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (ne mažiau kaip 3 komerciniai pasiūlymai ir (arba) nuorodos į rinkoje esančias kainas (taikoma PFSA 8.3.2 ir 8.3.3 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms), buhalterinė pažyma apie praėjusių 6 mėnesių darbo užmokestį ir (arba) nuorodos į rinkoje esančių panašių pozicijų siūlomus arba gaunamus darbo užmokesčius (taikoma PFSA 8.3.4 papunktyje nurodytoms išlaidoms) ir kita);

4. Pareiškėjo prisidėjimo prie tinkamų finansuoti išlaidų padengimą įrodančius dokumentus (pvz., finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus);

5. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis;

6. Užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija);

7. Informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą) pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priede pateiktą formą;

8. Patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (jei administruojančioji institucija patvirtintų paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio negali gauti iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro);

9. Buhalterinę pažymą apie pareiškėjo gautas pajamas iš eksporto veiklos pagal patvirtinto paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio informaciją bei eksporto pajamų prognozes 3 metams po projekto pabaigos.“

Daugiau informacijos apie finansuojamą priemonę galite rasti

Daugiau informacijos apie kvietimą ir reikalavimus galite rasti čia.

Administruojančioji institucija – Inovacijų agentūra

Norite pasinaudoti kvietimu Expo galimybės? Galime Jums padėti. Susisiekime

ES parama verslui

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums įdomaus kvietimo?

Patikrinkite mūsų skelbiamus kvietimus ir informaciją skiltyje Finansavimo galimybės

Daugiau apie UAB "STS Capital"