Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas | iki 2024 03 01

Savivaldybes sveikatos centras

Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022-2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 19, patvirtintu 2023 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1052 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Aprašas)

Iki projektų įgyvendinimo planų (PĮP) pateikimo liko

00
Dienos
00
Valandos
00
Minutės
00
Sekundės
Kvietimas pasibaigęs!

Finansuojamos projektų veiklos

1. Pagal šį Aprašą finansuojama veikla atitinka Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“  6 veiklą „Bazinių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas“, 6.2 poveiklę „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas“ ir 6.3 poveiklę „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“.

2. Įgyvendinant Pažangos priemonės 6.2 ir 6.3 poveikles investicijos bus skiriamos sveikatos centrui priskiriamų teikti: 

2.1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų Sveikatos centro aprašo 1 priede (išskyrus ambulatorinės slaugos paslaugas namuose ir ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugas), infrastruktūrai modernizuoti – remonto / rekonstrukcijos / statybos darbams atlikti ir (ar) įrangai, baldams bei transporto priemonėms (elektromobilis su arba be įkrovimo stotelės), skirtoms pacientams lankyti ir paslaugoms teikti namuose, įsigyti. Prioritetas teikiamas investicijoms šeimos gydytojo komandos teikiamų paslaugų plėtrai, kokybei ir veiksmingumui gerinti reikalingos infrastruktūros modernizavimui ir (ar) sukūrimui;

2.2. antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų, nurodytų Sveikatos centro aprašo 1 priede (išskyrus psichiatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos paslaugas), infrastruktūrai modernizuoti – remonto / rekonstrukcijos / statybos darbams atlikti ir (ar) įrangai, baldams įsigyti, ir (ar) vidinių informacinių sistemų adaptavimui skubiosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo srityje, siekiant užtikrinti centralizuotą skubiosios medicinos pagalbos paslaugų stebėseną, analizę, kokybės vertinimą ir prieinamumą.

3. Jei sveikatos centro paslaugų teikimo organizavimo modelis kuriamas reorganizuojant sveikatos priežiūros įstaigas į vieną juridinį asmenį (toliau – reorganizavimo etapas) ir kartu pasitelkiant kitas sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – funkcinio pasitelkimo etapas), iki projekto sutarties sudarymo turi būti užbaigti reorganizavimo ir funkcinio pasitelkimo etapai bei pasirašyta (-os) bendradarbiavimo sutartis (-ys). Administruojančiajai institucijai turi būti pateiktos juridinių asmenų registro išrašo kopija ir bendradarbiavimo sutarties (-čių) kopijos.  

4. Iki projekto sutarties sudarymo pareiškėjas su partneriais turi sudaryti partnerystės sutartis, kuriose turi būti nustatytos tarpusavio teisės, lėšų pasiskirstymas, vykdomos veiklos, pareigos ir atsakomybės įgyvendinant projektą. Partnerystės sutartis administruojančiajai institucijai turi būti pateikta kartu su pasirašyta projekto sutartimi.

Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos

Galimi partneriai

Sveikatos centrai ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaujančios sveikatos centro veikloje ir sudariusios Sveikatos centro apraše nurodytą bendradarbiavimo sutartį

Finansavimo intensyvumas

Finansuojamoji dalis – 100 proc.

Finansavimas

Priemonei skirtas biužetas

Numatytas biudžetas – 122 500 000.00 Eur

Kiekvienai savivaldybei projektui įgyvendinti galima skirti didžiausia investicijų suma atitinka Modernizavimo plane savivaldybei numatytą lėšų sumą ir yra nurodyta Aprašo 1 priede. Aprašo 1 priedo 2-ame stulpelyje nurodyta bazinė lėšų dalis gali būti skiriama tik pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrai modernizuoti, o 5-ame stulpelyje nurodyta bazinė lėšų dalis ir 3-iame bei 6-ame stulpeliuose nurodytų papildomų lėšų dalis, esant pagrįstam poreikiui, kuris pagrindžiamas PĮP ar investicijų projekte (jei taikoma), gali būti perskirstoma tarp pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros modernizavimo ir antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro, skubiosios pagalbos infrastruktūros modernizavimo veiklų. 

Didžiausias finansavimas projektui

Didžiausia galima skirti suma – 95 892 472.00 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos

1. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, patvirtintose viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246 (https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams).

2. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo / partnerio lėšų.

3. Projekto vykdytojui, vadovaujantis PAFT numatytomis sąlygomis, gali būti mokamas avansas.

4. Projekto išlaidos įgyvendinimo metu apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas, supaprastintai apmokamas išlaidas arba kartu derinant šias abi apmokėjimo formas.

5. Projektams taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti Aprašo 14 punkte „Projektų veiklų ir jungtinio projekto projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“. Netiesioginėms išlaidoms taikoma 7 proc. fiksuotoji norma nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. Jeigu projekto visos išlaidos neviršija 200 000,00 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų), visos projekto išlaidos turi būti apmokamos supaprastintai.

Projektų įgyvendinimo planų (PĮP) teikimo laikotarpis

Projektų įgyvendinimo planus reikia reikia pateikti – 2024 03 01 17 val.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

Kartu su PĮP teikiami dokumentai

1. įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;

2. kai įkurtas sveikatos centras, kurio darbo organizavimo forma – funkcinis bendradarbiavimas, pateikiama Sveikatos centro apraše nurodyta Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių sveikatos centrui priskiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, bendradarbiavimo sutarties kopija;

3. kai įkurtas sveikatos centras, kurio darbo organizavimo forma – struktūrinis bendradarbiavimas, pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo kuriant savivaldybės sveikatos centrą ir Juridinių asmenų registro išrašo kopija. Jei sveikatos centras įkurtas reorganizuojant sveikatos priežiūros įstaigas, kurių savininkė yra savivaldybė, į vieną juridinį asmenį (reorganizavimo etapas) ir pasitelkiant kitas sveikatos priežiūros įstaigas bendradarbiauti (funkcinio pasitelkimo etapas), pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo kuriant savivaldybės sveikatos centrą, Juridinių asmenų registro išrašo kopija ir Sveikatos centro apraše nurodyta Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių sveikatos centrui priskiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, bendradarbiavimo sutarties kopija;

4. jei PĮP pateikimo metu sveikatos centras yra kuriamas, t. y. vykdomi reorganizavimo ir funkcinio pasitelkimo etapų darbai, pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo kuriant savivaldybės sveikatos centrą ir Sveikatos centro apraše nurodyto savivaldybės tarybos posėdžio dėl funkcinio bendradarbiavimo vykdant sveikatos centro veiklą protokolo kopija; 

5. Modernizavimo plane numatytų sąlygų dėl papildomų lėšų sumos skyrimo išpildymą pagrindžiantys dokumentai: savivaldybės tarybos sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo įkuriant savivaldybės sveikatos centrą ir  (ar) sveikatos priežiūros įstaigos vadovo raštas, kuriame pateikiama informacija apie panaikintų (transformuotų) stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros lovų skaičių (chirurgijos ir (ar)  akušerijos, ir (ar) pediatrijos stacionaro profilio) nuo 2019 m. ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas dėl licencijų panaikinimo, kai panaikinus (transformavus) stacionarinio aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros lovas stacionarinė asmens sveikatos priežiūros paslauga nebeteikiama, ir (ar) Ministerijos raštas, kuriame nurodytas suderintas atsisakomų / transformuojamų lovų  skaičius pagal profilius ir apskaičiuota galima projektui skirti papildoma lėšų suma (jei taikoma);

6. investicijų projektas (jei taikoma), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“. Investicijų projektas rengiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms atlikti, ir (arba) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 1 (vieną) milijoną eurų;

7. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz.,  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.) ir darbo užmokesčio išlaidų (veiklų sąrašas, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas) pagrįstumą;

8. dokumentai, patvirtinantys daiktines pareiškėjo teises į žemės sklypą arba kitą nekilnojamąjį turtą, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (jei taikoma). Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo / naudojimo sutarties kopija ir (ar) turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei toks sutikimas nėra išreikštas turto perdavimo valdyti / naudotis sutartyje). Turto valdymo sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo projekto veiklų finansavimo pabaigos, ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Jei nurodytos daiktinės teisės galioja trumpiau nei penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, turi būti pateikiamas įsipareigojimas užtikrinti šį reikalavimą;

9. jei statinys, kuriame numatoma atlikti rangos darbus, turi bendraturčių, statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopija;

10. jei projekte numatomi statybos darbai ir pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privalomas statinio projektas (toliau – statinio projektas), statinio projekto, parengto ir patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopija. Teikiama visos sudėties statinio techninio projekto elektroninė versija PDF formatu arba tokiu formatu, kad būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Jei yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, išduotas statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo, nustatyta tvarka, kartu pateikiama jo kopija;

11. jei statybos darbus planuojama vykdyti kultūros paveldo statiniuose ar statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objektų teritorijose, gali būti prašoma pateikti ir papildomų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų reikalingų dokumentų kopijas (jei taikoma);

12. jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra parengtas ir patvirtintas, teikiama patvirtintos statinio projektavimo užduoties kopija; 

13. jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektas dar nėra parengtas ir patvirtintas ar statinio projekto rengti neprivaloma, teikiami patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimčių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas, arba dokumentai, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina, bei preliminarūs rangovų komerciniai pasiūlymai ir (arba) kainų apklausos suvestinė;

14. pareiškėjo ir (ar) partnerio įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentas (savivaldybės tarybos sprendimas, įstaigos finansinės ataskaitos, teritorinei ligonių kasai teikta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaita, banko sąskaitos išrašas ar kt. dokumentai);

Daugiau informacijos apie finansuojamą priemonę galite rasti

Daugiau informacijos apie kvietimą ir reikalavimus galite rasti čia.

Administruojančioji institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra

Norite pasinaudoti kvietimo galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

ES parama verslui

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums įdomaus kvietimo?

Patikrinkite mūsų skelbiamus kvietimus ir informaciją skiltyje Finansavimo galimybės

Daugiau apie UAB "STS Capital"