Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones (planuojamas 2024 I ketv.)

Elektriniai autobusai

Kvietimas „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“ (planuojamas)

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3-251 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pateiktu kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Iki projektų įgyvendinimo planų (PĮP) pateikimo liko

00
Dienos
00
Valandos
00
Minutės
00
Sekundės
Kvietimas pasibaigęs!

Finansuojamos projektų veiklos

Pagal Aprašą finansuojama veikla – miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones, t. y. M2 arba M3 kategorijos elektra varomų (be vidaus degimo variklio, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės) ir (arba) vandeniliu pildomų (varoma kuro elementu, kuriame iš vandenilio gauta cheminė energija paverčiama elektros energija, skirta transporto priemonei varyti) viešojo transporto priemonių (toliau – visai netaršios transporto priemonės) įsigijimas bei kartu su jomis įsigyjama elektros energijai į transporto priemones tiekti skirta infrastruktūra: įkrovimo stotelės, pantografai, induktyvieji įrenginiai ir (arba) vandenilio pildymo punktai (toliau – transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūra). Pagal Aprašą nefinansuojama transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros plėtra, jeigu įgyvendinant projektą neįsigyjamos visai netaršios transporto priemonės.

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, su kuriais sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys vykdyti keleivių vežimo veiklą savivaldybių, kurios 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis nerengė ir neįgyvendino darnaus judumo mieste planų: Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės,
Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus ir Zarasų rajonų bei Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių ir Rietavo, teritorijose.

Galimi partneriai

Partneriai negalimi

Finansavimo intensyvumas

Vienai įsigyjamai visai netaršiai viešojo transporto priemonei pagal Aprašą finansuojama suma negali viršyti: elektra varomai – 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų, vandeniliu pildomai – 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų.

Finansavimas

Priemonei skirtas biužetas

Planuojamas biudžetas bus numatytas planuojamo kvietimo informacijoje. Ankstesnio kvietimo metu biudžetas sudarė – 66 000 000 Eurų.

Didžiausias finansavimas projektui

Vieno pareiškėjo vienam investiciniam projektui subsidijos dydis negali viršyti 15 000 000 (penkiolikos milijonų) eurų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

1. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos:

1.1. visai netaršių transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

1.2. visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros įrengimo – elektros įkrovimo / degalų pildymo įrangos įsigijimo ir
montavimo, infrastruktūros statybos darbų išlaidos.

1.3. Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Aprašo 2.19 papunkčio nuostatoms.

1.4. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas.

1.5. Pareiškėjo prašymu išankstiniai (avansiniai) mokėjimai gali būti atliekami Projektų taisyklėse numatyta tvarka.

Projektų įgyvendinimo planų (PĮP) teikimo laikotarpis

Projektų įgyvendinimo planus reikia reikia pateiti – kvietimo laikas bus patikslintas

Projektų įgyvendinimo laikotarpis

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Kartu su PĮP teikiami dokumentai

Kartu su PĮP pareiškėjas turi CPVA pateikti užpildytus Projektų taisyklėse nustatytus PĮP priedus ir šiuos dokumentus arba informaciją:

1. investicijų projektą kartu su investicijų skaičiuokle; investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (arba) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama interneto svetainėje ppplietuva.lt skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“ (taikoma, kai investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų);

2. viešojo keleivių vežimo paslaugų teikimo Aprašo 2.12 papunktyje nurodytų savivaldybių teritorijose sutarties (-čių) kopijas;

3. laisvos formos deklaraciją, kuria projekto tęstinumui užtikrinti pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti Aprašo 2.12 papunktyje nurodytų savivaldybių vykdomųjų institucijų arba jų įgaliotų viešojo administravimo subjektų organizuojamose vežėjų parinkimo procedūrose keleivių vežimo viešosioms paslaugoms teikti (taikoma, jeigu viešojo transporto paslaugų teikimo sutarties galiojimo terminas yra trumpesnis nei 5 metai nuo planuojamos projekto veiklų įvykdymo pabaigos);

4. projekto atitiktį Aprašo 9.1 papunktyje nurodytiems prioritetiniams atrankos kriterijams pagrindžiančius dokumentus: transporto priemonės planuojamai 5 metų laikotarpio ridai patvirtinti – pareiškėjo pasirašytą pagrindimą, parengtą pagal Aprašo 2.22.2 ir 2.22.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų duomenis, degalų normoms pagrįsti – baziniam scenarijui (dyzelinius degalus naudojančių transporto priemonių) – įsakymų, potvarkių, kuriais patvirtintos degalų normos, kopijas ir (arba) gamintojo oficialią informaciją, projektiniam scenarijui – planuojamų įsigyti transporto priemonių specifikaciją atitinkančius ne mažiau kaip 3 tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) gamintojų oficialią informaciją; jeigu planuojamoms įsigyti transporto priemonėms elektros energija ir (arba) vandenilis bus naudojami tik iš atsinaujinančių energijos išteklių, būtina pateikti tokios energijos pirkimo (tiekimo) sutarties arba ketinimų protokolo ar kito lygiaverčio dokumento kopiją;

5. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą:

5.1. naujų įsigyjamų visai netaršių transporto priemonių kainą ir tos pačios kategorijos naujų galiojančius Europos Sąjungos standartus atitinkančių transporto priemonių, kurios būtų įsigytos be valstybės pagalbos, kainą (kaip nustatyta Aprašo 8.3 ir 13.2.1 papunkčiuose) pagrindžiančius dokumentus (pasirašytas vykdytų pirkimų sutartis (ne ankstesnes kaip 24 mėnesių), bent 3 tiekėjų komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas ir kt.);

5.2. įkrovimo / pildymo infrastruktūros įrengimo išlaidų skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus (pasirašytas vykdytų pirkimų sutartis (ne ankstesnes kaip 24 mėnesių), bent 3 tiekėjų komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas, rangos darbų skaičiuojamąsias sąmatas ir kt.);

6. pareiškėjo pažymą, patvirtinančią pareiškėjo indėlį finansuojant projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas finansuoti projekto lėšomis išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažyma turi būti patvirtinta pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

7. dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjo nuosavų lėšų šaltiniai, iš kurių įgyvendinamas projektas ar jo dalis, atitinka Aprašo 2.7 papunkčio reikalavimus;

8. pareiškėjo smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaraciją (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai), jei pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, kaip šios sąvokos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje (deklaracijos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; deklaraciją privaloma pateikti Excel formatu, pasirašytą kvalifikuotu parašu), arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė (t. y. juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), kuri patvirtina, kad įmonė neturi smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso ir turi būti nurodyta informacija apie susijusių įmonių sąrašą;

9. užpildytą Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašą (Aprašo 1 priedas);

10. Vienos įmonės deklaraciją (Aprašo 2 priedas), jeigu pretenduojama į įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtinos infrastruktūros de minimis finansavimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013;

11. projekto įgyvendinimo metu planuojamų įsigyti visai netaršių transporto priemonių technines specifikacijas ir, jeigu planuojama įsigyti ir įdiegti visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūrą, jos projektinius sprendinius, kuriuose atsispindėtų subsidijos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai ir pagrindiniai techniniai parametrai, taip pat gautus specialiuosius reikalavimus (jeigu jie privalomi) ir inžinerinių tinklų ir komunikacijų savininkų ar naudotojų, prie kurių bus prijungiama planuojama įrengti įranga, išduotas prijungimo sąlygas (vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatomis);

12. pareiškėjo nuosavybės teisę į nekilnojamojo turto objektą (-us), kuriame bus diegiama visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūra, įrodančius dokumentus – valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą, arba nekilnojamojo turto objekto valdymą (ne trumpiau nei galima projekto trukmė su galimu pratęsimu ir Aprašo 11.1 papunktyje nurodytas projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas) kitais teisėtais pagrindais įrodančius dokumentus ir (arba) panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas nekilnojamojo turto objekte, jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį ir jei toks sutikimas nėra suteikiamas nuomos ar panaudos sutartyje (taikoma, kai projekto lėšomis finansuojama įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtina infrastruktūra);

13. jeigu žemės sklypas, kuriame bus diegiama visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūra, nėra suformuotas, pareiškėjas turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimą vykdyti projekte numatytas veiklas valstybinėje žemėje (taikoma, kai projekto lėšomis finansuojama įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtina infrastruktūra);

14. įsipareigojimą, kad, jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo bus pateikta Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir turės atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (jei taikoma), arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos (taikoma, kai projekto lėšomis finansuojama įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtina infrastruktūra);

15. kai planuojama ūkinė veikla susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki PĮP pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (jei taikoma) arba pateikti pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos (taikoma, kai projekto lėšomis finansuojama įsigyjamoms visai netaršioms transporto priemonėms įkrauti / pildyti būtina infrastruktūra);

16. pareiškėjo paskutinių finansinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijas (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui).

Norite pasinaudoti kvietimo galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

ES parama verslui

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums įdomaus kvietimo?

Patikrinkite mūsų skelbiamus kvietimus ir informaciją skiltyje Finansavimo galimybės

Daugiau apie UAB "STS Capital"