Finansinė INVEGA priemonė „Startuok” – 35,29 mln. eurų!

Finansine priemone Startuok

Kam skirta finansinė priemonė "Startuok"?

INVEGA, teikdama paskolas „Startuok“, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, siekia, kad smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus, arba vykdantys socialinio poveikio projektus ir veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus, ir SVV subjektai, ne anksčiau kaip nuo 2022 m. vasario 24 d. įsteigti Lietuvoje, kurių dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas) ar savininkas yra leidimą gyventi Lietuvoje turintis Ukrainos pilietis ar Ukrainos juridinis asmuo ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus, turėdami pagrįstą verslo planą, gautų reikiamų lėšų savo projektams finansuoti, kai pradedama nauja veikla arba norima stiprinti jau egzistuojančią veiklą ar ją plėsti.

Kas gali kreiptis dėl finansinės priemonės "Startuok" finansavimo?

00
Dienos
00
Valandos
00
Minutės
00
Sekundės
Kvietimas pasibaigęs!

Kas gali kreiptis dėl finansinės priemonės "Startuok" finansavimo?

SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, ir:

 • kurie veikia ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
  arba
 • kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
  arba
 • Kurie ne anksčiau kaip nuo 2022 m. vasario 24 d. yra įsteigti Lietuvoje, kurių dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas) ar savininkas yra leidimą gyventi Lietuvoje turintis Ukrainos pilietis ar Ukrainos juridinis asmuo ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus.
STS Capital - Startuok

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams pagal Startuok programą

Dėl paskolos galima kreiptis jei:

 • Esate smulkiojo arba vidutinio verslo (SVV) subjektas, veikiantis iki 3 metų arba SVV subjektas, vykdantis socialinio poveikio projektus ir veikiantis iki 5 metų, ir SVV subjektai, ne anksčiau kaip nuo 2022 m. vasario 24 d. įsteigti Lietuvoje, kurių dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas) ar savininkas yra leidimą gyventi Lietuvoje turintis Ukrainos pilietis ar Ukrainos juridinis asmuo ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus.
 • Neveikiate žemės ūkio sektoriuje, išskyrus atvejus, kai vykdote arba ketinate vykdyti inovacinę veiklą ir nevykdote žuvininkystės ir akvakultūros veiklos.
 • Nevykdote finansinės ir draudimo veiklos, išskyrus atvejus, kai vystote finansines technologijas.
 • Veikiate Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES šalyje narėje.
 •  Paskolų iki 25 000 Eur atveju, nesate labai maža, maža įmonė, arba verslininkas, kuris atitinkate SVV subjekto statusą ir veiklą vykdote iki 1 (vienerių) metų, (netaikoma vidutinėms įmonėms ir SVV subjektams, kurių dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas) ar savininkas yra leidimą gyventi Lietuvoje turintis Ukrainos pilietis arba Ukrainos juridinis asmuo, ir Ukrainos pilietybę ir leidimą gyventi Lietuvoje turintiems verslininkams).
 • Paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis (nuosavo kapitalo ir viso turto santykis) po paskolos suteikimo nėra mažesnis kaip 0,1, skaičiuojant pagal paskutinių finansinių ataskaitų rinkinį ar paskutinį tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnyje.
 • Atitinkate minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
 • Nesate bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama įmonė.
 • Nesate gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esate grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Kreipimosi metu nesate sunkumų patirianti įmonė ir esate pateikę Registrų centrui paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį (netaikoma SVV, veikiantiems iki 1 metų).
 • Asmenims, turintiems atstovavimo teisę ar kontrolę, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl nusikalstamų ekonominės veiklos pažeidimų ir šie asmenys neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo dėl dalyvavimo nusikalstamose veikose, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Lietuvos ir Europos Sąjungos finansinius interesus.
 • Pareiškėjui ir jo naudos gavėjui, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės).
 • Esate pateikę visus reikalaujamus dokumentus.

Finansinei priemonei "Startuok" skirtas biudžetas

Priemonei įgyvendinti skirta 35,29 mln. eurų.

Kokią paskolą galima gauti investicijų atveju?

Paskolos iki 3 000 000 Eur. Paskolos trukmė – 120 mėn.*

Kokią paskolą galima gauti apyvartinių lėšų finansavimo atveju?

Paskolos iki 200 000 Eur. Paskolos trukmė – 36 mėn.*

Kokie pagrindiniai apribojimai?

* Vienam Paskolos gavėjui suteikiamų paskolų skaičius neribojamas, tačiau bet kuriuo metu iš priemonės lėšų skirto finansavimo negrąžintų paskolų likučių suma tam pačiam paskolos gavėjui negali viršyti 3 000 000 Eur.

Kokia paskolų palūkanų norma gali būti taikoma?

Paskolos gavėjams taikoma kintama metinė palūkanų norma, kuri priklauso nuo paskolos gavėjo ir jo įgyvendinamo projekto rizikingumo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio ir paskolos trukmės, ir yra nustatoma pagal tiesiogiai INVEGOS teikiamų paskolų palūkanų apskaičiavimo metodiką. Palūkanų normą sudaro palūkanų marža, kuri priklauso nuo paskolos gavėjo ir jo įgyvendinamo projekto rizikingumo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio, paskolos trukmės, paskolos grąžinimo grafiko ir kintamos palūkanų dalies – 12 mėnesių EURIBOR. 

Kokios sąlygos yra taikomos investicijų atveju?

Investicijų finansavimo atveju projekto įgyvendinime privalo dalyvauti ir privatūs finansuotojai, kurie turi prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. projekto išlaidų (suma skaičiuojama be PVM, išskyrus tuos atvejus kai paskolos gavėjas yra ne PVM mokėtojas), iš kurių ne mažiau kaip 10 proc. projekto išlaidų turi sudaryti paties paskolos gavėjo nuosavos lėšos. INVEGOS suteikiamos paskolos suma negali viršyti 80 proc. investicinio projekto išlaidų (suma skaičiuojama be PVM, išskyrus tuos atvejus kai Paskolos gavėjas yra ne PVM mokėtojas).

Kokius dokumentus reikėtų pateikti norint gauti finansavimą?

 1. Paraiška (pildoma ir teikiama internetu, prisijungus prie sistemos)
 2. Vadovo pasirašyta SVV subjekto statuso deklaraciją   pateikti excel formatu.
 3. Vienos įmonės deklaracija* pateikti excel formatu.
 4. Privataus finansuotojo raštas dėl ketinimo dalyvauti projekte nuosavomis lėšomis ir šių lėšų kilmę pagrindžiantys dokumentai, pvz. pajamų deklaracija, paskolos sutartis, sąskaitos išrašas, dovanojimo sutartis ir kt. (netaikoma, kai visos lėšos, dengiančios privataus investuotojo dalį, yra paskolos gavėjo. Tokiu atveju ši informacija turi būti pagrindžiama verslo plane).
 5. Paskolos gavėjo skirtų projektui nuosavų lėšų kilmę pagrindžiantys dokumentai
 6. Verslo subjektą apibūdinantys dokumentai: registracijos dokumentai, nuostatai/įstatai, vadovo asmens tapatybės dokumento kopija, informacija apie akcininkus (savininkus, naudos gavėjus). Aktuali paskolos gavėjo akcininkų struktūra
 7. Laisvos formos dokumentas, kuriame būtų nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai
 8. Verslo planas (laisvos formos). Ruošiant verslo planą siūlome vadovautis Inovacijų agentūros rekomenduojama verslo plano struktūra.

 9. Einamųjų finansinių metų tarpinę paskutinio ketvirčio finansinę ataskaitą, jei nuo einamojo ketvirčio pradžios yra praėję 40 kalendorinių dienų. Tuo atveju jei nuo einamojo ketvirčio pradžios nėra praėję 40 dienų, turi būti teikiama praėjusio ketvirčio finansinė ataskaita arba lygiaverčiai dokumentai, kai verslininkai arba įmonės veikia trumpiau nei vienerius metus. 
 10. Paskolos gavėjo veiklos finansinių duomenų detalizacijos forma. Pateikti excel formatu.
 11. Paskolos gavėjo atitikties žemės ūkio inovacinei veiklai aprašymas (aprašo priedas Nr.1 Dokumentas privalomas tik tuomet, jei vykdoma žemės ūkio veikla.

 12. Verslo subjekto valdymo organo sprendimas dėl paskolos gavimo, turto įkeitimo ir įgaliotų asmenų paskyrimo sutarties su INVEGA sudarymui. 
 13. Motyvuotas paaiškinimas dėl įvykusių pokyčių verslo subjekto veikloje ir teikiamuose su paraiška dokumentuose (duomenyse) bei paaiškinimą pagrindžiantys dokumentai, jei verslo subjektas teikia paraišką ne pirmą kartą (t.y., kai ankstesnė (-s) paraiška (-os) buvo atmesta (-os)
 14. Visi aukščiau teikiami dokumentai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau apie priemonę Startuok galima rasti

Daugiau apie finansinę priemonę galite rasti čia 

Kam reikia teikti paraišką Startuok programai?

UAB „Investicijos ir verslo garantijos”

uzklausos@invega.lt

852107510

Reikia pagalbos ir konsultacijos dėl priėmonės "Startuok"? Susisiekime

ES parama verslui

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums įdomaus kvietimo?

Patikrinkite mūsų skelbiamus kvietimus ir informaciją skiltyje Finansavimo galimybės

Daugiau apie UAB "STS Capital"