10/15 Kviečiame teikti paraiškas „Smartinvest LT+” Nr. 3

Priemonės tikslas –  pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, numatytus MTEPI prioritetus.

UAB „STS Capital“ ekspertų komanda, turinti daugiametę verslo konsultavimo, dokumentų rengimo ir paraiškų rašymo patirtį, gali padėti Jūsų įmonei užpildyti paraišką bei kitus reikiamus dokumentus finansavimo pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai – COVID-19“ gavimui.

Remiama veikla:
1) tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
2) tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra.

Tinkami pareiškėjai  –  užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Partneriai:
– Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;
– Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai partneriai negalimi.

Didžiausia galima finansavimo suma:

Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);
Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 4 500 000 Eur (keturi milijonai penki šimtai tūkstančių eurų).

Paraiškų teikimo tvarka: Paraiška kartu su Aprašo 83 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Kvietimo pradžia: 2021 m. rugsėjo 27 d.

Kvietimo pabaiga: 2021 m. spalio 27 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 20 000 000 Eur.

Informacijos šaltinis: lvpa.lt